Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.


Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.

 

 

Dotyczy:
- organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami),

- dotychczasowych najemców ubiegających się o wykup użytkowanego lokalu i spełniających warunki Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu z późniejszymi zmianami,
- posłów i senatorów w celu prowadzenia biura poselskiego lub senatorskiego,
- gminnych spółek prawa handlowego, przy czym za gminną osobę prawną uważa się podmiot, w którym Gmina bezpośrednio bądź pośrednio posiada przynajmniej połowę akcji lub udziałów,
- Skarbu Państwa oraz państwowych jednostek organizacyjnych, nieposiadającym osobowości prawnej.

- Instytucji kultury, działających w oparciu o ustawę z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 406)

- Innych podmiotów (osób fizycznych lub prawnych) w przypadku wniosku o wynajęcie lokalu użytkowego, na najem którego zorganizowano co najmniej dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

Wykazy lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na które zorganizowano conajmniej 2 przetargi zakończone wynikiem negatywnym umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka Komunikaty i ogłoszenia

FORMULARZ: wniosek w formie pisemnej lub na formularzu do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 3 oraz na stronie www.bip.ump.pl .
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Dokumenty potwierdzające status prawny np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru itp (nie dotyczy gminnych spółek prawa handlowego, w których Gmina-Miasto Płock posiada bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej połowę akcji lub udziałów; Skarbu Państwa oraz państwowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej); instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina- Miasto Płock

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do występowania w imieniu podmiotu wnioskującego

OPŁATA SKARBOWA: nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej (Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub więcej w zależności od złożoności sprawy

MIEJSCE ZŁOŻENIA  I  ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta ul. Zduńska 3 stanowisko nr 3, tel. 24 367 15 96 

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 14 99.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Zarządzenie Nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 08.11.2011 r.  w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą postanowienia Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.; Uchwała Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowym.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku .

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 26 lutego 2020, godz. 10:03 -> historia zmian  (50)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 427

Stopka