Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).


Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.

 

 

Dotyczy:
- organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami),

- dotychczasowych najemców ubiegających się o wykup użytkowanego lokalu i spełniających warunki Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu z późniejszymi zmianami,
- posłów i senatorów w celu prowadzenia biura poselskiego lub senatorskiego,
- gminnych spółek prawa handlowego, przy czym za gminną osobę prawną uważa się podmiot, w którym Gmina bezpośrednio bądź pośrednio posiada przynajmniej połowę akcji lub udziałów,
- Skarbu Państwa oraz państwowych jednostek organizacyjnych, nieposiadającym osobowości prawnej.

- Instytucji kultury, działających w oparciu o ustawę z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 406)

- Innych podmiotów (osób fizycznych lub prawnych) w przypadku wniosku o wynajęcie lokalu użytkowego, na najem którego zorganizowano co najmniej dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

Wykazy lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na które zorganizowano conajmniej 2 przetargi zakończone wynikiem negatywnym umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka Komunikaty i ogłoszenia

FORMULARZ: wniosek w formie pisemnej lub na formularzu do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko - Mieszkalnictwo oraz na stronie www.bip.ump.pl .
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Dokumenty potwierdzające status prawny np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru itp (nie dotyczy gminnych spółek prawa handlowego, w których Gmina-Miasto Płock posiada bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej połowę akcji lub udziałów; Skarbu Państwa oraz państwowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej); instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina- Miasto Płock

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do występowania w imieniu podmiotu wnioskującego

OPŁATA SKARBOWA: nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej (Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub więcej w zależności od złożoności sprawy

MIEJSCE ZŁOŻENIA  I  ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta ul. Zduńska 3 stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96 

SPRAWĘ PROWADZI: ReferatRozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 14 99.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Zarządzenie Nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 08.11.2011 r.  w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą postanowienia Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.; Uchwała Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowym.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku .

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:01 -> historia zmian  (51)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 074

Stopka