Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 730/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 czerwca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych przedszkoli miejskich na 2007 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1441, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327), uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 r. oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych przedszkoli miejskich na 2007 rok po dokonanych zmianach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Upoważnia się Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu , o którym mowa w § 1, po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
§ 3.
Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
§ 4.
Traci moc zarządzenie Nr 616/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych przedszkoli miejskich na 2007 rok po dokonanych zmianach.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 730/07 z dnia 19 czerwca 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 25 czerwca 2007, godz. 08:29
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 25 czerwca 2007, godz. 08:29 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 984

Stopka