Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1640/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lutego 2008r.

w sprawie: wskazania podmiotu, wyłonionego w drodze konkursu na realizację w 2008 roku zadania publicznego Miasta Płocka w zakresie edukacji i oświaty.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007r. Nr 173, poz. 12118), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651), art. 1 ust. 15 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) oraz § 5 pkt 1 Regulaminu pracy komisji opiniującej powołanej Zarządzeniem Nr 1567/08 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego Miasta Płocka w zakresie edukacji i oświaty oraz ustalenia regulaminu pracy komisji - zarządza się, co następuje:

§ 1
1.Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku, podmiot wyłoniony w drodze konkursu, będzie w 2008 roku wykonywać zadanie publiczne Miasta Płocka w zakresie edukacji i oświaty - pn. „Prowadzenie na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka działań w zakresie edukacji i oświaty – tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższanie jakości pracy placówek oświatowych. Działania kierowane do społeczności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.”

2.Zlecenie wykonania następuje w trybie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 2
Określa się źródło finansowania wsparcia realizacji zadania : Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Dariusz Zawidzki
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1640/08 z dnia 20 lutego 2008r.
data publikacji: 
środa, 27 lutego 2008, godz. 12:41
ostatnia zmiana: 
środa, 27 lutego 2008, godz. 12:41 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 546

Stopka