Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Kierownictwo Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

   1. Zgromadzenie Wspólników - najwyższy organ kierowniczy Spółki.     

       Do  kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok ubiegły,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków i strat za rok ubiegły,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez Zarząd obowiązków,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej,
 • zmiana aktu założycielskiego, umowy Spółki,
 • powzięcie uchwały o zmianie przedmiotu działania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia lub ustanowienia na nim użytkowania,
 • ustalenie wysokości zobowiązań, w tym; w zakresie podejmowania inwestycji, nabywania nieruchomości i urządzeń służacych do trwałego użytku, zaciągania kredytów i udzielania poręczeń oraz dokonywania rozporządzeń, których przekroczenie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników,
 • rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą,
 • zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

  2. Rada Nadorcza - wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonywaniu tego nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały w zakresie swych czynności, przy czym może posługiwać się specjalistami Spółki i spoza niej, w tym biegłymi rewidentami do wykonywania kontroli formalnej, merytorycznej i finansowej. Powoływana jest na okres trzech lat.

       Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący Rady NadzorczejPan Piotr Grzegorz Bryner
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Kijek
 • Sekretarz - Pan Cezary Adam Chułek
 • Członek Rady Nadzorczej - Pan Marian Krupiński
 • Członek Rady Nadzorczej - Pani Monika Burżacka

  3. Zarząd - prowadzi wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki nie zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Powoływany jest decyzją Rady Nadzorczej na okres trzech lat. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

        Skład Zarządu:

 • Prezes - Pan Stefan Kotlewski
 • Wiceprezes - Pani Katarzyna Małgorzata Jakubowska

        Prokurent:

 • Pan Wiesław Raczyński
 • Pan Zbigniew Popławskidrukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kierownictwo Spółki
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 13:21
ostatnia zmiana: 
środa, 01 lutego 2017, godz. 08:42 -> historia zmian  (32)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
46 308 526