Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2017 rok,

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

oraz

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

 
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2017 rok  

 

Załączniki - część obowiązująca

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2017 rok - wyjaśnienie niewykonanych wydatków

Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok   

Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku 

Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku

Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 rok

Załącznik Nr 11 - Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

 

Część opisowa

Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Stan zadłużenia Miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 31.12.2017 roku

Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł

Część opisowa dotycząca dochodów budżetowych

Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym, z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym, z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe:

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Zmiany dokonane w trakcie 2017 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji  

 

SPRAWOZDANIA z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury


Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2017 rok

 

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

 

 

   

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 r.
data publikacji: 
piątek, 06 kwietnia 2018, godz. 11:01
ostatnia zmiana: 
piątek, 06 kwietnia 2018, godz. 12:48 -> historia zmian  (45)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
48 302 570

Stopka