Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3597/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2009r.


w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458), § 11 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 r. i nr 991/LXIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.
Limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 16 etatów w okresie do dnia zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim zastępowanego pracownika (1 etat),
2) 15 etatów od dnia zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim zastępowanego pracownika (1 etat).

§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3597/09 z dnia 31 lipca 2009r.
data publikacji: 
piątek, 21 sierpnia 2009, godz. 13:02
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 sierpnia 2009, godz. 13:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
62 146 409

Stopka