Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/07 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 20 lutego 2007r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Dla sprawdzania znajomości przepisów w zakresie transportu
drogowego taksówką.

    § 1

1.Egzamin przed Komisją egzaminacyjną powołaną do sprawdzania znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką, zwaną dalej Komisją, składają osoby spełniające wymogi określone w:
1/ ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( j.t z 2004 r. Dz.U. Nr 204, poz.
    2088 ze zmianami ),     
         2/ ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( j.t z 2005 r. Dz.U. Nr 108,
             poz. 908 ze zmianami).
oraz ukończyły szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. /Dz. U. Nr 12, poz. 118/.

2.Osoby, które ukończyły szkolenie, składają do sekretarza Komisji wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu.

3.Listę osób zakwalifikowanych na egzamin w danym terminie ustala się przez wpis do protokołu egzaminacyjnego. O miejscu i terminie egzaminu Komisja zawiadamia osoby zakwalifikowane.

4.Opłata za egzamin wynosi w 2007 r – 219,26 zł od osoby egzaminowanej i podlega zmianom w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  
5.Opłata za egzamin będzie wpłacana na konto Urzędu Miasta Płocka lub w kasie
Urzędu Miasta Płocka.


    § 2

1. Komisja przeprowadza egzamin w składzie minimum 3 osobowym, z udziałem:
1/ przewodniczącego,
2/ jednego z członków,
3/ sekretarza.
2.Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1/ kierowanie pracą Komisji,
2/ wyznaczanie miejsca, terminu egzaminu i składu komisji przeprowadzającej egzamin,
3/ zabezpieczanie testów egzaminacyjnych oraz materiałów do przeprowadzenia egzaminów,
4/ zapewnienie odpowiedniego lokalu do przeprowadzania egzaminu,
5/ omówienie bezpośrednio przed egzaminem zasad i kryteriów oceny egzaminu,
6/ sprawdzenie prawidłowości sporządzania i podpisywanie:
a)protokołów egzaminacyjnych,
b)zaświadczeń o zdanym egzaminie,
c)korespondencji związanej z pracą Komisji.

3. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1/ udział w egzaminach i posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji,
2/ dokonywanie oceny kwalifikacji kandydatów na kierowców taksówek osobowych.

4.Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:
1/ udział w egzaminach i posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji,
2/ prowadzenie ewidencji osób zgłoszonych na egzaminy,
3/ sprawdzenie spełnienia przez kandydatów zgłoszonych na egzamin wymogów określonych
w § 1 ust. 1 zarządzenia,
4/ sporządzanie protokołów egzaminacyjnych,
5/ wypełnianie zaświadczeń o zdanym egzaminie,
6/ przygotowywanie rozliczeń finansowych,
7/ sporządzanie oraz udzielanie informacji osobom zainteresowanym o działalności Komisji.


    § 3

1.Egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką odbywa się w formie testu pisemnego.

2.Test egzaminacyjny zawiera 25 pytań z zakresu określonego programem szkolenia.

3.Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w teście polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu przez osobę egzaminowaną ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza odpowiedzi.

4.Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe. Jeżeli osoba nie wybrała dla określonego pytania wszystkich liter, oznaczających odpowiedzi prawidłowe, lub wybrała odpowiedź nieprawidłową to należy uznać, że udzieliła błędnej odpowiedzi.

5.Egzamin rozpoczyna się z chwilą rozdania testów, a czas jego trwania ustala się na 60 minut.

6.W trakcie egzaminu osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi poprzez skreślanie niewłaściwej litery i opatrzenie poprawki własnym podpisem.

7.Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana udzieli co najmniej 21 pozytywnych odpowiedzi.

8.Po zakończeniu egzaminu Komisja dokonuje oceny poprawności udzielonych odpowiedzi, wpisuje do sprawdzonego imiennego arkusza odpowiedzi liczbę pytań, na które udzielono błędnych odpowiedzi oraz wynik egzaminu i potwierdza go podpisami całego składu Komisji.

    § 4

1. W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatorów osoby na podstawie jednorazowych upoważnień wydawanych przez Prezydenta Miasta Płocka.

2.W czasie trwania egzaminu, po rozdaniu testów, osoby egzaminowane nie powinny opuszczać sali egzaminacyjnej.

3.Komisja, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej przez osobę egzaminowaną, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość skorzystania z niedozwolonej pomocy.

4.Komisja ma prawo przerwać egzamin i wystawić ocenę negatywną egzaminowanej osobie, która korzysta z niedozwolonych pomocy, pomaga innym egzaminowanym osobom lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu.

5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy osoby egzaminowanej, Komisja ma prawo wykluczyć taką osobę z egzaminu i unieważnić wynik egzaminu. Fakt ten odnotowuje w imiennym arkuszu odpowiedzi.

6.Testy egzaminacyjne przeznaczone są do użytku służbowego i podlegają zabezpieczeniu przed dostępem osób trzecich.

    § 5

1.Wyniki egzaminu są ogłaszane w formie ustnej po zakończeniu egzaminu.

2.Wyniki egzaminu Komisja odnotowuje w protokole egzaminacyjnym poprzez wpisanie w odpowiednich rubrykach litery:
1)„P” – przy wyniku pozytywnym,
2)„N” – przy wyniku negatywnym,
3)„X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

3.Po uzyskaniu przez osobę egzaminowaną pozytywnego wyniku egzaminu Komisja w ciągu 7 dni wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdania egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

4.Osoby które uzyskały negatywny wynik egzaminu, mogą przystępować do powtórnego egzaminu po upływie 1 miesiąca i dokonaniu kolejnej wpłaty określonej w § 1 ust. 4.

    § 6

Protokoły egzaminacyjne przechowywane są w Urzędzie Miasta Płocka.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/07
data publikacji: 
środa, 28 lutego 2007, godz. 15:20
ostatnia zmiana: 
środa, 28 lutego 2007, godz. 15:20 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 979

Stopka