Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 6).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :
1) Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2) W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki należy dołączyć dokument potwierdzający zgodę właściciela na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – Załącznik Nr 1.

3) W przypadku gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli – Załącznik Nr 2.

4) Ponadto obligatoryjnie:
W przypadkach wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pochodzenia mineralnego klas I – IIIb oraz gruntów pochodzenia organicznego lub jedynie fragmentu działki niezależnie od rodzaju i klasy użytku, do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu (na mapie zasadniczej), o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., – Prawo budowlane wraz z bilansem terenu sporządzone i podpisane przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami budowlanymi. W projekcie należy wyraźnie zaznaczyć zasięg (granice) konturu proponowanego wyłączenia. W przypadku gdy na działce znajduje się kilka różnych użytków, należy zaznaczyć granice pomiędzy użytkami, a w bilansie terenu określić jaka powierzchnia (w m2) danego użytku podlegać będzie wyłączeniu. Zasięg wyłączenia powinien być obszarem zwartym o granicach regularnych, obejmującym grunty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1551) jako tereny mieszkaniowe – B, tereny przemysłowe – Ba, inne tereny zabudowane – Bi itd. (w zależności od tego w jakim celu dokonuje się wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej).
5) W przypadku gdy trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia należności i / lub opłat rocznych, do wniosku (w zależności od przewidywanej daty geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie) należy dołączyć oświadczenie o momencie faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji, czyli rozpoczęcia robót budowlanych na gruncie, według wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 3 lub Załącznik Nr 4 do niniejszego wniosku wraz z informacją potwierdzającą wartość rynkową m² gruntu w momencie wyłączenia, tzn. akt notarialny, operat szacunkowy lub oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy wyłączenia gruntów klas I – IIIb). Druk zawiadomienia o terminie faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowi Załącznik Nr 5.
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, każda zmiana danych objętych ewidencją gruntów wymaga zgłoszenia właściwemu staroście. Taką zmianą jest m.in. zmiana sposobu użytkowania gruntu związana z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego na działce. Za moment faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej uznać należy wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie udokumentowane wpisem w dzienniku budowy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie - decyzja
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ochrony Zwierząt.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 36715 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1161),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
data publikacji: 
czwartek, 04 stycznia 2018, godz. 08:10
ostatnia zmiana: 
środa, 14 lutego 2018, godz. 09:24 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
158

Stopka