Miejski Ogród Zoologiczny
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Dzial_II_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy realizacji zadania pn.: „Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku”.

DOZOROWANIE I OCHRONA TERENU, OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA MOZ - JB                      W PŁOCKU W ROKU 2019.

Ochrona obiektów, osób i mienia Zamawiającego, winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2142). Wymagana jest aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych                                i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej, całodobowej ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia na terenie MOZ - JB w Płocku.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, jego otoczenia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

I. Ochrona terenu, obiektów, osób i mienia Zamawiającego polega na:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, zwierzętom i osobom przebywającym                       w granicach chronionych obszarów i obiektów Zamawiającego.

2. Ochronie mienia Zamawiającego oraz mienia za które Zamawiający odpowiada przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Ochronie terenu, obiektów, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

4. Zapobieganie zakłócaniu porządku na terenie należącym do Zamawiającego, ujawnieniu faktów dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie Zamawiającego o tych zdarzeniach.

5. Niezwłocznym powiadamianiu organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczaniu miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

6. Przeprowadzenie w razie konieczności, w prawidłowy sposób, pierwszą pomoc poszkodowanym w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia, w razie konieczności przy użyciu defibrylatora, który powinien być częścią wyposażenia Ochrony. Dlatego wszyscy pracownicy ochrony powinni posiadać podstawowy kurs ratownictwa medycznego.

 

II. Zamawiający przewiduje następujące stanowiska pracy pracowników ochrony:

1. Brama Główna (Portiernia1).

2. Brama Zaplecza Administracyjno-Technicznego (Portiernia2) 

3. Teren MOZ – JB w Płocku.

III. Do obowiązków pracowników ochrony będzie należeć m.in.:

a)      Kontrola ruchu pojazdów przejeżdżających przez bramy wjazdowe MOZ – JB w Płocku,

b)      Otwieranie i zamykanie bram oraz urządzeń zabezpieczających wjazd na teren chroniony Zamawiającego,

c)      Prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów,

d)     Prowadzenie ewidencji ruchu osobowo - towarowego,

e)      Prowadzenie ewidencji kluczy do obiektów i pomieszczeń MOZ – JB w Płocku,

f)       Obserwacja terenu Ogrodu i zaplecza administracyjno-technicznego,

g)      Podejmowanie interwencji na terenie Ogrodu mających związek z bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w obrębie Ogrodu,

h)      Kontrola biletów wstępu,

i)        Ochrona mienia przez ciągłe patrolowanie całego terenu Ogrodu,

j)        Bieżące sprawdzanie stanu zabezpieczenia klatek i pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta,

k)      Prowadzenie nadzoru nad osobami znajdującymi się na terenie Ogrodu,

l)        Niedopuszczanie do przypadków dewastacji mienia znajdującego się na terenie chronionym,

m)    Niedopuszczanie do przebywania osób w wyznaczonych zakazem miejscach na terenie Ogrodu.

n)      Przestrzeganie zarządzeń wydanych przez kierownictwo Zamawiającego oraz wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z ochroną MOZ – JB w Płocku.

o)      Przyjmowanie i zdawanie służby, w sposób właściwy, które winno polegać na przejęciu posterunków wraz z wyposażeniem, dokonaniu obchodu i odnotowaniu w Dzienniku Służby wszystkich uwag, dotyczących obiektu i stanu zabezpieczeń.

p)      Dopilnowywanie przestrzegania przepisów porządkowych dla zwiedzających Miejski Ogród   Zoologiczny – Jednostkę budżetową w Płocku.

q)      Instruowanie wycieczek o przepisach porządkowych dotyczących zasad zwiedzania MOZ - JB w Płocku.

r)       Ochrona całego terenu oraz mienia należącego do MOZ - JB w Płocku.

s)       Niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób na terenie objętym dozorem.

t)       Niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiedzialnych służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenia  zdrowia i/lub życia itp.).

u)      Niedopuszczanie do przebywania na terenie chronionym osób nieupoważnionych poza godzinami ustalonymi przez kierownictwo MOZ - JB w Płocku.

v)      Niedopuszczanie do przebywania na terenie chronionym osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

w)    Usuwanie z ochranianego obiektu osób nieuprawnionych lub zakłócających porządek publiczny.

x)      Bezzwłocznego powiadamiania wyznaczonych osób z ramienia Zamawiającego,                            o zdarzeniach lub przestępstwach, które miały miejsce na chronionym obiekcie.

y)      Kontrolowanie uprawnień do wejścia na teren obiektów po godzinach pracy.

z)      Realizowanie i wykonywanie wszelkich innych poleceń kierownictwa MOZ - JB                         w Płocku w zakresie pełnienia ochrony i dozoru.

aa)   Kontrola pojazdów przejeżdżających przez główną bramę wjazdową i bramę zaplecza  administracyjno-technicznego.

bb)  Kontrola osób wychodzących z terenu zakładu zgodnie z ustalonymi zasadami.

cc)   Nadzorowanie majątku MOZ - JB w Płocku, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób.

dd)Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp i ppoż na terenie MOZ - JB w Płocku.

ee)   Prowadzenie ewidencji kluczy do obiektów i pomieszczeń MOZ - JB w Płocku.

ff)    Udostępnienie obiektów i pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom upoważnionym.

gg)  Zapobieganie, a w przypadku wystąpienia zdarzenia podejmowanie stosownych działań           w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno - kanalizacyjnej, zakłócenia porządku itp. i ścisłe współdziałanie w zakresie jw. z odpowiednimi służbami (policja, straż, pogotowie wodociągowe, energetyczne itp.)

hh)  Egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione na terenie MOZ - JB                      w Płocku.

ii)      Współdziałanie z innymi jednostkami w ramach ochrony imprez kulturalnych organizowanych na terenie MOZ - JB w Płocku.

jj)      Bieżące prowadzenie książki pełnienia służby, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanie kontroli, zaleceń przełożonych, itp.

kk)  Sprawdzenie prawidłowości zaplombowanych pomieszczeń, i o ewentualnych nieprawidłowościach natychmiastowe informowanie osób upoważnionych.

ll)      Wstępne zabezpieczanie śladów i dowodów zaistniałych zdarzeń.

mm)  Zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących dyżur na chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu  zamówienia.

nn)  Taktowne i profesjonalne traktowanie osób przebywających na terenie MOZ - JB              w Płocku.

oo)  Pełna znajomość topografii chronionego terenu – rozkład wybiegów, pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.

pp)  Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa.

qq)  Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpiecz


drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opis przedmiotu zamówienia
data publikacji: 
piątek, 28 czerwca 2019, godz. 12:25
ostatnia zmiana: 
piątek, 28 czerwca 2019, godz. 12:25 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
66 490 530