Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Starszy referent ds. administrowania pasem drogowym

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 

  1.  Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym przede wszystkim z kodeksem postępowania administracyjnego,  w granicach udzielonych upoważnień, w sprawach:

a)  zajęcia pasa drogowego  w  celu  umieszczania  obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności - koperty, rusztowania, daszki ochronne (zabezpieczające) związane z pracami przy obiektach przyległych do pasa drogowego, plac budowy, składowanie materiałów i inne,

c)  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczania ogródków gastronomicznych, sprzedaż przedsklepowa oraz w celu handlu przed cmentarzami,

d)  przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wystąpień o zajęcie pasa drogowego,

e)  kontrola zgodności wydanych decyzji i postanowień w terenie.

 2. Udział przy opracowywaniu procedur w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

 3. Udział przy prowadzeniu postępowań administracyjnych.

 4 .Przygotowanie projektów decyzji w sprawie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych  należności o charakterze publiczno – prawnym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

1) obywatelstwo polskie,

2) nieposzlakowana opinia,

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    umyślne przestępstwo skarbowe - poparta oświadczeniem kandydata,

5) wykształcenie wyższe, mile widziane o kierunku administracja bądź prawo,

6) dobra znajomość obsługi komputera – poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu   kursu.

  

Wymagania dodatkowe:

 

1.   Znajomość ustaw:

- z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych,

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

2.   Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

Praca w budynku przy ul. Bielskiej 9/11. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z obsługą komputera.

Stanowisko pracy znajduje się w budynku na I piętrze, bez podjazdu. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  kopie świadectw pracy / kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ) -  ( na kwestionariuszu osobowym).

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Starszy referent ds. administrowania pasem drogowym”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2016r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać  w ciągu miesiąca od zakończenia naboru (I piętro, pokój nr 114).

 

Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie MZD (www.mzd-plock.eu/), w BIP - zakładka Ogłoszenia o naborze.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji”.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Starszy referent ds. administrowania pasem drogowym
data publikacji: 
środa, 21 września 2016, godz. 14:14
ostatnia zmiana: 
środa, 21 września 2016, godz. 14:14 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 385