Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik do zarządzenia nr 997/07
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie określenia Regulaminu refundacji przez Miasto Płock kosztów poniesionych przez inwestorów na wybudowanie urządzeń kanalizacji deszczowej


REGULAMIN REFUNDACJI PRZEZ MIASTO PŁOCK KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ INWESTORÓW NA WYBUDOWANIE URZĄDZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ


1. Regulamin dotyczy inwestorów, będących osobami fizycznymi lub prawnymi, którzy z własnych środków wybudowali urządzenia kanalizacji deszczowej.
2. Inwestor ma obowiązek  zgłoszenia do Urzędu Miasta w Płocku zamiaru ubiegania się o refundację kosztów planowanych do poniesienia na wybudowanie urządzeń kanalizacji deszczowej, wg  zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Inwestor zleca opracowanie dokumentacji technicznej (budowlano – wykonawczej) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem  robót.
4. Inwestor składa do Urzędu Miasta komplet dokumentacji, o której mowa w pkt 3, wraz z:
1)kopią pozwolenia na budowę,
2)warunkami do projektowania wydanymi przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w Płocku,
3)wyszczególnieniem i wyodrębnieniem zakresu rzeczowo – finansowego, o którego refundację zamierza ubiegać się.
5. Urząd Miasta, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją dokonuje jej weryfikacji pod względem kosztowym oraz technicznym, wzywając inwestora do jej ewentualnego skorygowania, nie skutkującego koniecznością zmiany pozwolenia na budowę, po czym zawiera z inwestorem pisemne porozumienie o refundacji, obejmujące zakres rzeczowy, który ma być objęty refundacją, przewidywany termin zakończenia robót, a także przewidywany termin przekazania wykonanych urządzeń na własność Miasta.
W przypadku niezgodności co do wartości kosztu refundacji określonego w kosztorysie dostarczonym przez inwestora,  Urząd Miasta zastrzega sobie możliwość zlecenia opracowania odrębnego kosztorysu dotyczącego przedmiotu refundacji, na koszt inwestora.
6. Zawarcie porozumienia o refundacji w terminie do dnia 30 września danego roku jest podstawą refundacji poniesionych kosztów w terminie uzgodnionym przez strony.
7. Refundacja obejmuje wyłącznie budowę urządzeń i sieci, z wyłączeniem przyłączy. W razie wątpliwości co do zakwalifikowania danego odcinka infrastruktury do danej kategorii inwestor zobowiązany jest przedłożyć opinię biegłego.
8. Refundacja nie obejmuje obsługi geodezyjnej i kosztu opracowania dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 3.
9. Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w pkt. 4,  inwestor prowadzący działalność gospodarczą zleca wykonanie robót wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu, w którym uczestniczy przedstawiciel Urzędu Miasta.
10. W trakcie realizacji przedmiotu refundacji pracownicy Urzędu Miasta sprawują nadzór  nad zakresem objętym refundacją, poprzez uczestniczenie w odbiorach robót zanikowych i odbiorze końcowym.
11. Refundacja w wysokości określonej w porozumieniu o refundacji następuje po przekazaniu wykonanych urządzeń kanalizacji deszczowej określonych w tym porozumieniu na własność Miasta Płocka na podstawie stosownej umowy o przeniesieniu własności środków trwałych.
12. Podstawę zawarcia umowy, o której mowa w pkt 11, stanowią protokoły odbioru robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru  Urzędu Miasta. Do umowy inwestor obowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
1)rozliczenie inwestycji dla zakresu objętego wnioskiem wraz z  protokołami odbioru robót (odbiory robót zanikowych i końcowy), stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur,
2)potwierdzone przez siebie kopie faktur wraz z oryginałami tych faktur, celem ich ostemplowania przez Wydział Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta Płocka ,
3)dowody PT,
4)inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
5)pisemne oświadczenie inwestora, że koszty budowy urządzeń kanalizacji deszczowej  nie wchodzą w skład ceny sprzedaży mieszkań lub lokali użytkowych oraz że koszty te poniósł inwestor we własnym zakresie.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik do zarządzenia nr 997/07
data publikacji: 
czwartek, 13 września 2007, godz. 11:56
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 września 2007, godz. 11:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 979

Stopka