Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1777/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 kwietnia 2008r.

w sprawie określenia obowiązków związanych z przygotowaniem zadania pt. „Miejskie Przedszkole
Nr 1 przy ul. Kościuszki 7” do współfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej


Na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem
Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, zmienionym Zarządzeniem Nr 1174/2007 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 2007 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1638/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku.

§ 1

Powołuje się następujące osoby odpowiedzialne za przygotowanie zadania pt. „Miejskie Przedszkole Nr 1 przy ul. Kościuszki 7” do realizacji z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:
1.Inspektor Wiodący – Małgorzata Pawłowska, Inspektor w Oddziale Remontów Zasobów
2.Koordynator ds. technicznych – Maria Stefańska, Kierownik Oddziału Remontów Zasobów
3.Koordynator ds. formalnych – Izabela Kamińska, Podinspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
4.Koordynator ds. formalnych – Agata Rakowska, Podinspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
5.Agnieszka Malinowska – Referent w Zespole Rewitalizacji Miasta.

§ 2

Do zadań Inspektora Wiodącego należy:
przestrzeganie ustalonego harmonogramu pracy nad przygotowaniem zadania,
nadzór nad technicznym przygotowaniem projektu, a w szczególności odpowiednim przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania, harmonogramów realizacji inwestycji, kosztorysów, itp.,
nadzór nad terminowym opracowaniem dokumentacji technicznej projektu,
bieżące kontakty z projektantem (firmą projektową),
niezwłoczny kontakt z koordynatorem ds. formalnych w przypadku wystąpienia problemów np.: opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji technicznej,
inne zadania wynikające z dostępnych wytycznych Instytucji Wdrażającej.

§ 3

Do zadań Pani Agnieszki Malinowskiej należy:
we współpracy z Koordynatorem ds. formalnych dokonanie wyboru oraz podpisanie umowy
z firmą konsultingową w celu opracowania odpowiednich dokumentów niezbędnych do aplikowania
o środki w ramach RPO WM (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, etc.),
merytoryczna współpraca z firmą konsultingową podczas tworzenia studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej,
przygotowanie stosownych uchwał Rady Miasta Płocka.

§ 4

Do zadań Koordynatora ds. formalnych związanych z przygotowaniem zadania do współfinansowania należy:
koordynacja pracy nad formalnym przygotowaniem zadania do współfinansowania (opracowanie harmonogramu działań, organizacja spotkań osób odpowiedzialnych, przekazywanie stosownych informacji na temat stanu zaawansowania prac, monitorowanie postępu przygotowania dokumentacji technicznej zadania itp.)
wskazanie wytycznych do opracowania dokumentów aplikacyjnych lub firm zewnętrznych świadczących takie usługi,
udział w procesie wyboru firmy konsultingowej oraz bieżąca współpraca w zakresie opracowania części opisowej dokumentów aplikacyjnych,
współpraca z firmą konsultingową w zakresie kompletności wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz jego zgodności z wytycznymi Instytucji Wdrażającej RPO WM,
współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi UMP i jednostkami organizacyjnymi w celu właściwego przygotowania zadania do współfinansowania (Wydział Skarbu i Budżetu, Oddział Komunikacji Społecznej, Wydział Edukacji, Wydział Urbanistyki i Architektury, itp.),
korespondencja z Instytucją Wdrażającą w zakresie planowanego zadania,
złożenie wniosku aplikacyjnego w Instytucji Wdrażającej,
uzupełnianie uchybień formalnych we wniosku zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej oraz ponowne złożenie wniosku,
monitorowanie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku oraz informowanie Prezydenta Miasta Płocka o aktualnym stanie procedury weryfikacyjnej,
udział w opracowaniu i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
monitorowanie i współpraca w przygotowaniu stosownych uchwał Rady Miasta Płocka,
inne zadania wynikające z dostępnych wytycznych Instytucji Wdrażającej.

§ 5

Do zadań Koordynatora ds. technicznych należy:
nadzór i koordynacja technicznej strony przygotowania zadania do realizacji.

§ 6

W przygotowaniu zadania do współfinansowania na wniosek Koordynatora ds. formalnych uczestniczą:
Skarbnik Miasta Płocka/Wydział Skarbu i Budżetu – przy opracowaniu dokumentacji finansowej zadania oraz zawieraniu umów,
Wydział Zamówień Publicznych – przygotowanie zadania zgodnie z procedurami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
Kancelaria Prezydenta Miasta Płocka – Zespół Obsługi Sekretariatów - w zakresie niezwłocznego przekazywania do Koordynatora ds. formalnych korespondencji związanej z zadaniem,

§ 7

Kierownicy komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów oraz wydawania opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizowanym przez osoby odpowiedzialne przedsięwzięciem w terminie zapewniającym sprawną realizację nałożonych obowiązków.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z §2, §3, §4, §5 powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta, Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zadań wykonywanych przez podległe im komórki organizacyjne.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych oraz Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 10

Traci moc Zarządzenie Nr 1243/07 Prezydenta Miasta Płocka.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1777/08 z dnia 01 kwietnia 2008r.
data publikacji: 
środa, 02 kwietnia 2008, godz. 13:22
ostatnia zmiana: 
środa, 02 kwietnia 2008, godz. 13:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 525

Stopka