Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 918/11
Zarządzenie Nr 1433/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 stycznia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. i zarządzeniem nr 1376/2007 z 31 grudnia 2007 r. zarządza się co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Upoważnia się Dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, o którym mowa w § 1, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku.

§ 3.
Zobowiązuje się Dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1433/08 z dnia 17 stycznia 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 31 stycznia 2008, godz. 10:12
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 stycznia 2008, godz. 10:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 535

Stopka