Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11    09–400  Płock

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  Specjalista ds. utrzymania zieleni

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Planowanie i nadzorowanie robót z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych.
 2. Wnioskowanie o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów w pasie drogowym.
 3. Utrzymywanie i pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie drzew (również poza  pasami drogowymi) oraz ich usuwanie.
 4. Opracowywanie i realizacja planów wyrębu drzew i nowych nasadzeń.
 5. Organizowanie i nadzór zabiegów pielęgnacyjnych drzew i nasadzeń.
 6. Podejmowanie interwencji wynikających z wniosków i skarg mieszkańców w zakresie pielęgnacji drzew w pasach drogowych.
 7. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowanego stanem drzew i krzewów.
 9. Organizowanie i nadzór prac interwencyjnych oraz usuwanie wiatrołomów.
 10. Pełnienie funkcji inspektora w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej w pasach drogowych.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej z zakresu prowadzonych prac.
 12. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w wyniku zdarzeń dotyczących ludzi i mienia spowodowanych kolizjami z drzewami.
 13. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw prowadzonych  na stanowisku pracy.
 14. Przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady Miasta Płocka i jej komisji.
 15. Prowadzenie spraw interwencyjnych, związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej w pasach drogowych.
 16. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowego wykonywania zadań.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 1.  obywatelstwo polskie,
 1. nieposzlakowana opinia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lubumyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska,
 5. staż pracy: minimum 4 lata,
 6. doświadczenie związane z utrzymaniem zieleni poparte odpowiednimi dokumentami,
 7. dobra znajomość obsługi komputera – poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniukursu,
 8. prawo jazdy kat. B.

 

 Wymagania dodatkowe:

Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność.

 
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1.  życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany, 
 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy/kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności *,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  (na kwestionariuszu osobowym).

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalista ds. utrzymania zieleni”

na adres: Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2014 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać  w ciągu miesiąca od zakończenia naboru (I piętro, pokój nr 114). Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie MZD (www.mzd-plock.eu/), w BIP - zakładka Ogłoszenia o naborze.

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji”.

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Specjalista ds. utrzymania zieleni
data publikacji: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:37
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:37 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
968