Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik nr 1   do   Zarządzenia Nr 495/07
z dnia  11 kwietnia 2007r.
Prezydenta Miasta Płocka
 
   

REGULAMIN  PRACY
ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
    


§  1

 

Podstawą  działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zwanego dalej „ Zespołem” jest:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /j.t. Dz.U.z 2005 r.  Nr 240, poz. 2027 z późn.zm./
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia  terenu oraz zespołów uzgadniania      dokumentacji  projektowej /Dz.U. Nr 38,  poz. 455 /
Zarządzenie nr 495/07 z dnia 11 kwietnia 2007r.Prezydenta Miasta Płocka

 

     §  2

 

Obsługę  techniczną i organizacyjną prowadzi Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

     

§  3

 

Do zadań Zespołu należy:
1.Dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie
zapewniającym ich bezkolizyjne położenie względem innych, istniejących                           i   projektowanych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zieleni wysokiej, a także uwzględniając ustalenia szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.Opiniowanie na wniosek organu administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru    
      budowlanego niezgodnego z projektem wykonania sieci uzbrojenia terenu.
3.Sprawdzanie zgodności projektu z warunkami technicznymi podłączeń do sieci uzbrojenia
      terenu.

 


     §  4

 

W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący, członkowie i konsultanci - przedstawiciele jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4 Zarządzenia Nr 495/07 z dnia 11 kwietnia 2007r. Prezydenta Miasta Płocka

 

     §  5

 

Do podstawowych obowiązków  Przewodniczącego  Zespołu  należy:
1.Organizowanie pracy Zespołu.
2.Udzielanie informacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym o pracy Zespołu:
inwestorom, jednostkom projektowym  oraz  instytucjom branżowym sieci uzbrojenia terenu.
3.Przeprowadzanie wizji w terenie.


§  6

 

Do podstawowych obowiązków   członków i konsultantów Zespołu należy:
1.Wnikliwe zapoznanie się z opracowaniami projektowymi zgłoszonymi do uzgodnienia.
2.Podejmowanie  w imieniu reprezentowanej instytucji wiążących  ustaleń.
3.Sprawdzanie zgodności warunków technicznych  podłączenia do sieci uzbrojenia terenu.
4.Przestrzeganie dyscypliny uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu.

 

§  7

 

1.Zmiany w projekcie usytuowania sieci w stosunku do wcześniej  dokonanych  uzgodnień wymagają   ponownego uzgodnienia przez Zespół.
2.Ustalenia przez Zespół podlegają zaprotokołowaniu, a podjęte uzgodnienia dotyczące ostatecznego usytuowania  sieci zarejestrowane  na  mapie zasadniczej lub jej kopii / mapie koordynacyjnej /.


     §  8


Przez  zarejestrowanie  opracowania projektowego  rozumie się naniesienie elementów projektowych z opisem rodzaju sieci oraz podanie numeru opinii uzgadniającej.

 

     §  9

 

Dane  projektowe należy wnieść na mapę  z uwzględnieniem istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu, obiektów budowlanych, zieleni wysokiej oraz obowiązujących normatywów odległościowych

 

 §  10

 

Posiedzenia  Zespołu odbywają się w każdy czwartek  o godz. 9°° w  Urzędzie Miasta Płocka, Wydział Geodezji i Katastru lub w innych dniach wyznaczonych każdorazowo przez Przewodniczącego.

 

     §  11

 

Dokumentację projektową  należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miasta Płocka.

 

     §  12

 

Przedkładany do uzgodnienia projekt podlega wstępnej ocenie w zakresie:
zgodności  z wnioskiem  o uzgodnienie ,
ważności decyzji o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz warunków technicznych podłączenia  do sieci,
czytelności opracowania,
aktualności i prawidłowości sporządzenia mapy wykorzystanej do projektowania

§  13

 

Przyjęcia interesantów  /konsultacje z projektantami/  odbywają się codziennie w godz. pracy Wydziału oprócz  ustalonego dnia tygodnia, w którym odbywają się posiedzenia Zespołu.

 


     §  14

Zespół zobowiązany jest do wydania opinii w ciągu 14 dni od daty przedłożenia  dokumentacji  projektowej do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do 30 dni.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień        i uzupełnień, wniosek zwraca się inwestorowi z zachowaniem formy pisemnej w trybie określonym w art. 64  Kpa.

 

§  15

 

1.Podjęte przez Zespół uzgodnienia są opisane w opinii, która jest integralną częścią uzgodnionego projektu.
2.Każdy egzemplarz projektu opatrzony jest klauzulą potwierdzającą dokonane uzgodnienie. Wzór klauzuli określa załącznik do rozporządzenia.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 495/07
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:42
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 978

Stopka