Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Podziały nieruchomości.  WGD-04.

 

 

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (art. 93 i 94 ugn.) i wniosek (art. 95 ugn.) - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I.
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, odpis z księgi wieczystej, a w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział – składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”);
2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3. 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału opracowanego na kopii mapy zasadniczej (z wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ugn.). Wstępny projekt podziału powinien zawierać:
  - granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
  - oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości  oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
  - powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
  - naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  - przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  - przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział lub oświadczenie o braku takiej decyzji (w przypadku braku planu miejscowego);
5. Pozwolenie Prezydenta Miasta Płocka na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
6. Opinia uprawnionej jednostki pożarniczej z załącznikiem mapowym w sprawie linii oddzieleń przeciwpożarowych (tylko w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej powodującego także podział budynku).

Etap II.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii należy dostarczyć:
 - mapy z projektem podziału,
 - protokół z przyjęcia granic,
 - wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w rejestrze gruntów i budynków jest inne niż w księdze wieczystej,
 - wykaz zmian gruntowych.

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (z wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ugn.). Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta wydaje opinię w formie postanowienia o braku sprzeczności proponowanego podziału z przepisami odrębnymi, albo o zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z ustaleniami planu miejscowego (etap I). Pozytywna opinia stanowi podstawę do wykonania przez uprawnionego geodetę projektu podziału (etap II).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Załatwienie sprawy w zakresie wydania opinii w formie postanowienia 30 dni od dnia złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami (etap I).

Zatwierdzenie projektu podziału w formie decyzji 30 dni od dnia złożenia pozostałych dokumentów (II etap).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7, decyzja doręczana jest do miejsca zamieszkania adresata.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 15 stycznia 2018 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2264 t.j ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podziały nieruchomości. WGD - 04.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 10:59 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 746

Stopka