Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu
Wykaz spraw - co i jak załatwić
 
  

  wyszukiwanie
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB BUDYNKU (obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę)

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek, oświadczenie kierownika budowy,  oświadczenie inspektora nadzoru (jeśli był ustanowiony), dane statystyczne, oświadczenie o niezajęciu stanowiska przez organy – druki do pobrania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Płock,  Pl. Dąbrowskiego 4 oraz na stronie internetowej

Załączone druki mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, natomiast nie maja charakteru dokumentów obowiązujących.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 57 ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu  budowlanego  inwestor  jest  obowiązany  dołączyć:

1.oryginał dziennika budowy;
2.oświadczenie kierownika budowy:
a.o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
b.o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3.oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacji wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4.protokóły badań i sprawdzeń (protokóły: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wod.- kan. lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków, sprzedaży gazu);
5.inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6.potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7.kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;

8.ponadto kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest sprzed lipca 2003 roku.
9.W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także  uzupełniający opis.
W takim przypadku oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
10.Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów tj. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Straż Pożarna. Niezajęcie stanowiska przez ww. organy w  terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłat skarbowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, 09 - 402 Płock, Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 4

INFORMACJI UDZIELA: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU NADZORU BUDOWLANEGO, tel. 24 3671650, 24 3671651, 24 3671673 lub bezpośrednio POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  mgr inż. Zbigniew Gołębiewski tel. 24 3671652

PODSTAWA PRAWNA: art. 54 – 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

"Art. 54
Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji."
Art. 55
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Art. 56
1.Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
1.
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2..Państwowej Inspekcji Pracy,
3.Państwowej Straży Pożarnej
–  o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
2.Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Art. 57
1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1.oryginał dziennika budowy;
2.oświadczenie kierownika budowy:
a.o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b.o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3.Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4.protokoły badań i sprawdzeń;
5.inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6.potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

7.kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;2.W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
3.Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56."

GODZINY PRACY PINB w Płocku: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB BUDYNKU
data publikacji: 
poniedziałek, 05 czerwca 2006, godz. 10:34
ostatnia zmiana: 
środa, 19 lutego 2014, godz. 08:02 -> historia zmian  (10)
osoba publikująca: 
Małgorzata Jędrzejewska
ilość wyświetleń: 
8 800 239