Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Starszy referent ds. administracyjno - gospodarczych

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

1. Prowadzenie spraw administracyjno – biurowych,  w szczególności:

a) obsługa sekretariatu,

b) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem jednostki w materiały biurowe, artykuły wyposażenia biura, socjalne itp., c) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodów służbowych, 

d) prowadzenie rejestru aktów prawnych organów Gminy dotyczących MZD,

e) zamawianie i likwidacja pieczątek oraz ich ewidencjonowanie,

f) zamawianie wydawnictw i czasopism na potrzeby jednostki,

g) prowadzenie archiwum MZD,

h)gospodarka rzeczowymi składnikami majątku MZD.

 

Wymagania niezbędne:

 

1.  wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym

2.  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

        3.  znajomość obsługi komputera.

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

1.  życiorys ( CV ),

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  oświadczenie kandydata o niekaralności,

6.  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

     potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Starszy referent ds. administracyjno – gospodarczych”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock 

lub dostarczyć do sekretariatu  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

12 września 2011r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy referent ds. administracyjno - gospodarczych
data publikacji: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 12:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 12:07 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 276