Miejski Ogród Zoologiczny
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Dzial_I_Ogloszenie_tablica.doc

www.zoo.plock.pl

BIP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

 

 

o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

 

 

 

 

 

 na realizację zadania pod nazwą:

 

 

Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

 

  

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13

                                                                                                

                                                                      

                                                                         ZATWIERDZAM

                                                                                  Dyrektor                                                                                                                              

                                                              Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                                                                                  Jednostki  Budżetowej w Płocku

 Krzysztof Kelman

 

 

 

PŁOCK – LIPIEC – 2019

 

Ogłoszono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

- na stronach internetowych zamawiającego: www.zoo.plock.pl (zakładka: informacje, zamówienia publiczne) oraz zakładka BIP.

DZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

 

REGON: 000168225

NIP: 774 21 37 442

 

Tel./fax: 24 366-05-23/ 24 366-05-13

e-mail: przetargi@zoo.plock.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00.

 

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy Pzp, art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 1a ustawy Pzp. w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje Ogłoszenie   o zamówieniu.

 

ROZDZIAŁ III

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku”.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

8. Zamawiającydopuszczamożliwośćzatrudnieniapodwykonawców.

9.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                              w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy              z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)”. Informacje, o których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte.

12. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

13.Zamawiający poprawi w ofercie


drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - składanie ofert 08.07.2019 rok
data publikacji: 
piątek, 28 czerwca 2019, godz. 12:19
ostatnia zmiana: 
piątek, 28 czerwca 2019, godz. 12:19 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
66 490 563