Miejski Zarząd Dróg
 
  

  wyszukiwanie
 

                    

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
09 - 400 Płock
  www.mzd-plock.eu


telefon (24) 364 01 20, fax 367 19 10
 

 

Dyrektor Tomasz Żulewski


- Komunikat -
Miejski Zarząd Dróg w Płocku uprzejmie informuje, iż został wprowadzony dyżur umożliwiający interesantom załatwianie spraw. W każdy czwartek do godz. 17.30 mieszkańcy będą mogli uzyskać niezbędne informacje, a także złożyć pismo.

Od dnia 1 lipca 2011r zmieniają się godziny pracy Miejskiego Zarządu Dróg od 7:30 do 15:30

 

 

Informacja dotycząca zbierania danych osobowych osób kontaktujących się

z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielska 9/11, tel. 24 – 3640120, e-mail: mzd@mzd-plock.eu
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest  pod nr tel. 781872362 oraz adresem e-mail: kazimierz.wloczewski@mzd-plock.eu
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie: o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego. 
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Miejski Zarząd Dróg
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:54
ostatnia zmiana: 
piątek, 06 lipca 2018, godz. 08:39 -> historia zmian  (89)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
66 497 677