Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1610/08
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2008r.


REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ

§ 1
1.Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej “Komisją”, zostaje powołana w celu kwalifikowania pacjentów do wykonania badania PET/CT (pozytonowa tomografia emisyjna) w ramach “Programu zdrowotnego dla mieszkańców Płocka z wykorzystaniem metody PET w 2008r.”.
2.Siedzibą Komisji jest Urząd Miasta Płocka.

§ 2
1.Komisja zbiera się 1 raz w tygodniu w Urzędzie Miasta Płocka w ustalonym terminie i rozpatruje wszystkie złożone wnioski. Częstotliwość posiedzeń może ulec zmianie w przypadku braku lub większej ilości wniosków.
2.Komisja na posiedzeniach obraduje w składzie 3-osobowym: 2 lekarzy (w tym co najmniej 1 onkolog) oraz 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka. Skład osobowy Komisji na poszczególnych posiedzeniach będzie ustalany na okres miesiąca kalendarzowego.
3.Przedstawiciele Prezydenta Miasta Płocka są odpowiedzialni za organizację pracy Komisji.
4.Komisja może zasięgać opinii lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny jako ekspertów z głosem doradczym.
5.Każda decyzja Komisji wymaga uzasadnienia.
6.Komisja będzie dokonywała analizy statystycznej i merytorycznej wyników badań PET/CT, odsyłanych przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy do wiadomości Komisji, w formie pisemnej raz na rok, po zakończeniu realizacji Programu. Za sporządzenie analizy przewidziane jest wynagrodzenie.

§ 3
1.Wnioski o wykonanie badania PET/CT w ramach “Programu zdrowotnego dla mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem metody PET” mogą składać:
a)lekarz specjalista leczący pacjenta ambulatoryjnie (bez względu na to, gdzie leczy się pacjent),
b)lekarz z oddziału szpitalnego leczący pacjenta (bez względu na to, gdzie leczy się pacjent),
c)lekarz poz – w wyjątkowych przypadkach (np. gdy nie można ustalić, co pacjentowi dolega i nie można skierować go do konkretnego specjalisty).
2.Wnioski wpływają do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, gdzie są ewidencjonowane i sprawdzane pod względem kompletności. W przypadku wniosków niekompletnych wnioskodawca musi uzupełnić dokumentację we własnym zakresie i na własny koszt.
3.Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP wysyła wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Komisję do Centrum Onkologii w Bydgoszczy w celu uzyskania ostatecznej kwalifikacji i ustalenia terminu badania. Kopia zaopiniowanego przez Komisję wniosku pozostaje w dokumentacji Wydziału.

§ 4
1.Członkom Komisji - lekarzom przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji w wysokości 40,00 zł. brutto (czterdzieści złotych) za każdy zaopiniowany wniosek.
2.Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy lekarzem a Miastem Płock, po wystawieniu przez lekarza rachunku za dany okres rozliczeniowy.
3.Zapraszanym na posiedzenie lekarzom specjalistom z głosem doradczym nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5

1.Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany będzie protokół, zawierający:
a)numer kolejny protokołu,
b)datę i miejsce posiedzenia,
c)listę obecnych osób,
d)liczbę wniosków oddalonych do uzupełnienia,
e)liczbę rozpatrzonych wniosków,
f)liczbę wniosków zaopiniowanych pozytywnie,
g)inne ustalenia.
2.Protokół sporządza członek Komisji – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka.
3.Protokół podpisują wszystkie osoby obecne na posiedzeniu.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1610/08
data publikacji: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:48
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 536

Stopka