Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  27 /2014

 

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

ogłasza

NABÓR NA WOLNE  2 STANOWISKA URZĘDNICZE

 

WOLNE 2 STANOWISKA URZĘDNICZE:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta

Referat Obsługi Sekretariatów

Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich

Wydział Organizacji i Procesów Pracy

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Obsługa sekretariatu:

-  przyjmowanie korespondencji z sekretariatów, Biura Obsługi Klienta i Kancelarii Ogólnej,

-  wprowadzanie korespondencji do elektronicznego systemu obiegu dokumentów - Mdok,

- przekazywanie zarejestrowanej korespondencji do dekretacji: Zastępcom Prezydenta  i Sekretarzowi Miasta,

- rozdzielanie zadekretowanej korespondencji do odpowiednich wydziałów i jednostek po uprzedniej adnotacji w Mdok, sporządzanie raportów,

-  obsługa techniczno - biurowa,

- dbałość o stałą sprawność środków znajdujących się na stanowisku pracy, w gabinetach Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta (zamawianie materiałów biurowych),

-   zbieranie i przechowywanie akt bibliotecznych,

-   obsługa poczty elektronicznej,

2. Organizacja czasu pracy Zastępców Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta:

-  prowadzenie terminarza spotkań i kalendarza zaproszeń Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta

-  przygotowywanie spotkań i narad,

-  kompletowanie materiałów dotyczących spraw prowadzonych przez Zastępców    Prezydenta i Sekretarza Miasta 

-  obsługa interesantów Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta,

-  bieżące informowanie przełożonych o harmonogramie dnia,

3. Pośredniczenie w kontaktach przełożonych:

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie: przygotowania materiałów i informacji oraz pism dla Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta 

4. sporządzanie sprawozdania z pracy Zastępców Prezydenta miedzy Sesjami Rady Miasta.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie

2. nieposzlakowana opinia

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

4.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. wykształcenie wyższe 

 

 

Wymagania dodatkowe:

I.  znajomość obsługi komputera

II. znajomość ustaw:

1.  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014r. poz.1202 j.t.)

2.   z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t.),

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu plac Starty Rynek 1.  Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. 

Miejsce pracy w budynku z podjazdem.

Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany

2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

3. kwestionariusz osobowy

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

7. oświadczenie kandydata o niekaralności

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)

10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta - ogłoszenie  Nr 27 /2014  na adres:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

Wydział Organizacji i Procesów Pracy  

Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich

Zespół Zasobów Ludzkich

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 stycznia 2015 roku

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta
data publikacji: 
poniedziałek, 29 grudnia 2014, godz. 15:05
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 29 grudnia 2014, godz. 15:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
51 684 466

Stopka