Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

 

Specjalista ds. ewidencji dróg i koordynacji wykupów gruntów pod pas drogowy

 

 

Zakres wykonywanych zadań :

1)  gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o drogach publicznych,

2)  prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie

uprawnionym organom,

3)  sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i

Autostrad,

4)  przygotowywanie projektów uchwał i opinii dotyczących zaliczania lub pozbawiania dróg kategorii dróg publicznych,

5)  gromadzenie danych na wykup gruntów pod pas drogowy,

6)  sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym oraz gospodarowanie tymi gruntami w

granicach określonych ustawą o drogach publicznych,

7)  wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych w porozumieniu z właściwymi

komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka.

 

 

 

 

Wymagania niezbędne :

1.  wykształcenie wyższe lub średnie techniczne

2.  znajomość zagadnień związanych z drogownictwem i inżynierią ruchu  ( udokumentowana )

3.  staż pracy – minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym, minimum 5 lat przy wykształceniu średnim

4.  znajomość obsługi komputera.

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

1.  życiorys ( CV ),

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  kserokopie świadectw pracy,

6.  oświadczenie kandydata o niekaralności,

7.  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalista ds. ewidencji dróg

i koordynacji wykupów gruntów pod pas drogowy”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock

lub dostarczyć do sekretariatu  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

22 sierpnia 2011r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STANOWISKO URZĘDNICZE: Specjalista ds. ewidencji dróg i koordynacji wykupów gruntów pod pas drogowy.
data publikacji: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 10:56
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 10:56 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 004