Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  30 /2013


Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor  - wieloosobowe stanowisko ds. zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców Płocka:
- ustalanie potrzeb w zakresie realizacji programów zdrowotnych, 
- wybór realizatorów programów zdrowotnych, organizacja i przeprowadzenie konkursów ofert na realizację programów zdrowotnych, przygotowywanie umów na realizację programów zdrowotnych,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z realizatorami programów zdrowotnych
- nadzorowanie realizacji umów, bieżąca kontrola realizacji programów zdrowotnych, monitorowanie realizacji programów zdrowotnych i projektowanie ewentualnych korekt,
- zbieranie od realizatorów sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych: finansowych, merytorycznych oraz ich analiza,
- przygotowywanie i opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych,
- ewaluacja programów zdrowotnych,
- upowszechnianie wśród mieszkańców Płocka informacji nt. programów zdrowotnych realizowanych na zlecenie Gminy Płock, przygotowywanie oraz prowadzenie akcji marketingowych i informacyjnych,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi - pozyskiwanie i wymiana informacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
2. Współpraca z instytucjami / podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia (organizacja / współorganizacja imprez masowych, ogólnodostępnych, happeningów, konkursów, konferencji, akcji profilaktycznych):
- inicjowanie i organizacja imprez / akcji profilaktycznych,
- współudział w organizacji imprez / akcji profilaktycznych, analiza ofert współpracy, uzupełnianie informacji i uzgadnianie szczegółów współpracy,
- udział w imprezach/akcjach profilaktycznych.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
- ustalanie zakresu zadań publicznych, które będą zlecane,
- organizacja i przeprowadzenie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybór podmiotów i projektów do realizacji,przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych,
- przekazywanie dotacji,
- nadzór merytoryczny nad realizacją zadań publicznych, monitorowanie realizacji poszczególnych zadań,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z organizacjami pozarządowymi / podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (analiza sprawozdań składanych z realizacji zadań publicznych, wyjaśnianie niezgodności z warunkami umowy, rozliczanie dotacji).
4. Współpraca z instytucjami / podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Płocka - realizacja wspólnych zadań, prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
5. Współpraca ze żłobkami działającymi na terenie miasta Płocka.

6. Współpraca z Zarządem Jednostek Oświatowych w Płocku w zakresie działalności żłobków działających na terenie miasta Płocka.
7. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Płocka:
8. Prowadzenie prac związanych z likwidacją Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.
9.Przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków pomocowych. Prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń finansowych ww. projektów. Bieżąca współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy pomocowe.
10. Prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub ekonomia


Wymagania dodatkowe:
I. znajomość obsługi komputera

II. znajomość ustaw:
1.  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458 ze zm.),
2.  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t.),

3. z dnia 27 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1016),
4. z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),
5. z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2003r. poz. 747),
6. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r. poz. 217 j.t.),
7. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375 j.t.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu (ul. Bielska 1) i  poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na I piętrze.
Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Podinspektor  - wieloosobowe stanowisko ds. zdrowia i profilaktyki zdrowotnej  - ogłoszenie  Nr  30 /2013  na adres:
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacji i Procesów Pracy 
Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich
Zespół Zasobów Ludzkich
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 października 2013 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
data publikacji: 
środa, 16 października 2013, godz. 13:42
ostatnia zmiana: 
środa, 16 października 2013, godz. 13:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
3 875

Stopka