Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  30 /2013


Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor  - wieloosobowe stanowisko ds. zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców Płocka:
- ustalanie potrzeb w zakresie realizacji programów zdrowotnych, 
- wybór realizatorów programów zdrowotnych, organizacja i przeprowadzenie konkursów ofert na realizację programów zdrowotnych, przygotowywanie umów na realizację programów zdrowotnych,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z realizatorami programów zdrowotnych
- nadzorowanie realizacji umów, bieżąca kontrola realizacji programów zdrowotnych, monitorowanie realizacji programów zdrowotnych i projektowanie ewentualnych korekt,
- zbieranie od realizatorów sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych: finansowych, merytorycznych oraz ich analiza,
- przygotowywanie i opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych,
- ewaluacja programów zdrowotnych,
- upowszechnianie wśród mieszkańców Płocka informacji nt. programów zdrowotnych realizowanych na zlecenie Gminy Płock, przygotowywanie oraz prowadzenie akcji marketingowych i informacyjnych,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi - pozyskiwanie i wymiana informacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
2. Współpraca z instytucjami / podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia (organizacja / współorganizacja imprez masowych, ogólnodostępnych, happeningów, konkursów, konferencji, akcji profilaktycznych):
- inicjowanie i organizacja imprez / akcji profilaktycznych,
- współudział w organizacji imprez / akcji profilaktycznych, analiza ofert współpracy, uzupełnianie informacji i uzgadnianie szczegółów współpracy,
- udział w imprezach/akcjach profilaktycznych.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
- ustalanie zakresu zadań publicznych, które będą zlecane,
- organizacja i przeprowadzenie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybór podmiotów i projektów do realizacji,przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych,
- przekazywanie dotacji,
- nadzór merytoryczny nad realizacją zadań publicznych, monitorowanie realizacji poszczególnych zadań,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z organizacjami pozarządowymi / podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (analiza sprawozdań składanych z realizacji zadań publicznych, wyjaśnianie niezgodności z warunkami umowy, rozliczanie dotacji).
4. Współpraca z instytucjami / podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Płocka - realizacja wspólnych zadań, prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
5. Współpraca ze żłobkami działającymi na terenie miasta Płocka.

6. Współpraca z Zarządem Jednostek Oświatowych w Płocku w zakresie działalności żłobków działających na terenie miasta Płocka.
7. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Płocka:
8. Prowadzenie prac związanych z likwidacją Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.
9.Przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków pomocowych. Prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń finansowych ww. projektów. Bieżąca współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy pomocowe.
10. Prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub ekonomia


Wymagania dodatkowe:
I. znajomość obsługi komputera

II. znajomość ustaw:
1.  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458 ze zm.),
2.  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t.),

3. z dnia 27 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1016),
4. z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),
5. z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2003r. poz. 747),
6. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r. poz. 217 j.t.),
7. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375 j.t.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu (ul. Bielska 1) i  poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na I piętrze.
Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Podinspektor  - wieloosobowe stanowisko ds. zdrowia i profilaktyki zdrowotnej  - ogłoszenie  Nr  30 /2013  na adres:
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacji i Procesów Pracy 
Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich
Zespół Zasobów Ludzkich
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 października 2013 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
data publikacji: 
środa, 16 października 2013, godz. 13:42
ostatnia zmiana: 
środa, 16 października 2013, godz. 13:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Izabela Zwierzchowska
ilość wyświetleń: 
2 489

Stopka