Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w szczególności:

a)  przygotowywanie wniosków związanych z pozyskaniem środków na dofinansowanie inwestycji,

b) przygotowywanie dokumentów do realizacji inwestycji,

c)  odbiory i sprawdzanie dokumentacji technicznej,

d)  przygotowanie dokumentów niezbędnych do przejęcia inwestycji na majątek Zarządu.

2. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem dokumentacji oraz koordynacją robót w pasie drogowym, w szczególności:

a) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych w pasach drogowych,

3. Uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

1)    obywatelstwo polskie,

2)    nieposzlakowana opinia,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – poparta oświadczeniem kandydata,

5)    wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,

6)    staż pracy - minimum 5 lat pracy,

7)    dobra znajomość obsługi komputera – poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu   kursu,

8)    prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1)    znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

2)    znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

3)    znajomość ustaw:

- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

             - z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

            dróg publicznych,

- z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych,

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

Praca w budynku przy ul. Bielskiej 9/11. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z obsługą komputera.

 

Stanowisko pracy znajduje się w budynku na II piętrze, bez podjazdu. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

 

1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182) -  ( na kwestionariuszu osobowym).

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2016r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać  w ciągu miesiąca od zakończenia naboru (I piętro, pokój nr 114).

 

Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie MZD (www.mzd-plock.eu/), w BIP - zakładka Ogłoszenia o naborze.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji”.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji
data publikacji: 
środa, 21 września 2016, godz. 14:16
ostatnia zmiana: 
środa, 21 września 2016, godz. 14:16 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 469