Straż Miejska
Struktura Organizacyjna Straży Miejskiej w Płocku
 
  

  wyszukiwanie
 

Struktura Organizacyjna Straży Miejskiej w Płocku

 1. Straż Miejska w Płocku
  Ul. Otolińska 10
  09-407 Płock
  tel.:(0-24) 366-03-10 - sekretariat
  fax.: (0-24) 366-03-16
  tel. 986 - alarmowy - dyżurny jednostki
  tel. (0-24) 364-70-30 - dyżurny jednostki
  e-mail: sekretariat@strazmiejska.plock.eu


  Komendant Straży Miejskiej - Piotr Umiński

  e-mail: piotruminski@strazmiejska.plock.eu

   

Zastępca Komendanta Straży - Artur Mroczek

                  tel. (0- 24) 364 70 36

e-mail: artur.mroczek@strazmiejska.plock.eu

 

2. Główna Księgowa - Mariola Katarzyna Rzymkowska

                  tel.: ( 0-24) 366 - 03 - 13

 a) Zespół Księgowowści i Finansów

                  tel.: ( 0-24) 366 - 03 - 14

 

 1. Sekcja Administracyjno - Kadrowa:

Główny Specjalista ds. Kadr i Szkoleń - Ewa Grząźko
tel.: ( 0-24) 364 - 70 -43

      

 1. Wydział Kierowania i Logistyki:

Naczelnik Wydziału – Maciej Budzeniusz
tel.: (0-24) 364-70-40
e-mail: maciej.budzeniusz@strazmiejska.plock.eu

               a) Kierownik Referatu Dyżurnych i Wykroczerń

                                      - Sylwia Kaślewicz

                                        tel.: (0-24) 364 - 70 - 40

                            e-mail.: sylwia.kaslewicz@strazmiejska.plock.eu

 

1.) Zespół Kierowania - całodobowo telefon alarmowy 986
2.) Zespół Wykroczeń: tel.: (0-24) 364-70-35
3) Zespół Zabezpieczenia Technicznego: tel.: (0-24) 364-70-36

b) Zespół Monitoringu Miejskiego

 

 1. Wydział Prewencji :

Naczelnika Wydziału - Wojciech Wasilewski
tel.: (0-24) 364-70-42
e-mail: wasilewskiwojciech@strazmiejska.plock.eu

a) Kierownicy Referatów:

            Kierownik Referatu Strażników Rejonowych - Dariusz Lisowski
                                                   tel.: (0-24) 366-12-32
e-mail: dariusz.lisowski@strazmiejska.plock.eu

Kierownik Referatu  Patrolowo - Interwencyjnego - Kazimierz Piskorz
tel.: (0-24) 364-70-41
e-mail: kazimierz.piskorz@strazmiejska.plock.eu

            Kierownik Ochrony Obiektów – Zbigniew Masztakowski
  tel. : ( 0- 24) 364 – 70 - 41
e-mail: zbigniew.masztakowski@strazmiejska.plock.eu

   

          6 . Samodzielne Stanowisko ds.:

 

         –  Inspektor Ochrony Danych 

                                    Magdalena Jabłońska

                                    tel.: ( 0-24) 366-03-10

                                   e-mail: iod@strazmiejska.plock.eu

 

 

         -  komunikacji i współpracy z mediami

                              starszy inspektor Jolanta Głowacka
                                           tel.: (0-24) 364-70-44
                              e-mail: rzecznik@strazmiejska.plock.eu

 

- Bezpeczeństwa i Higieny Pracy

                           Tadeusz Minkiel

                            tel.: (0-24) 366 03 10

                          e-mail: bhp@strazmiejska.plock.eu

 

    7) Zespół Profilaktyki

          tel.: ( 0-24) 366 - 03 - 18/19
          e-mail: profilaktyka@strazmiejska.plock.eu

 

Zakres obowiązków poszczególnych komórek

Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Płocku Wydziałami kierują Naczelnicy. Referatami kierują Kierownicy. Schemat struktury wewnętrznej Straży określa załącznik do regulaminu. Strukturę wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowy  zakres ich działania określa Komendant w drodze Zarządzenia. W strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej wyodrębnia się następujące wydziały, referaty, sekcje, zespoły i samodzielne stanowiska oraz odpowiadające im skróty literowe używane dla celów kancelaryjnych.

 

1. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki i kierowanie jej działalnością zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań,
3) reprezentowanie jednostki na zewnątrz oraz występowanie w imieniu Straży Miejskiej do władz, organizacji i instytucji,
4) składanie oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Straży Miejskiej, w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
2. Dla właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej Komendant wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa, polecenia służbowe.
3. Instrukcje i polecenia mogą być wydawane bez zachowania formy pisemnej, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach.
4. Komendant może udzielić pełnomocnictwa do podpisywania określonych dokumentów, wskazując w nim rodzaj i charakter dokumentu.
5. Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub inny upoważniony przez Komendanta pracownik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Komendant ustala zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności , zgodnie z bezpośrednią podległością.
7. Szczegółowe zakresy obowiązków dla pozostałych pracowników ustalają odpowiednio zastępca komendanta, główny księgowy, główny specjalista ds. kadr, naczelnicy oraz kierownicy, które zatwierdza Komendant.


2. Do zakresu działania Zastępcy Komendanta należy w szczególności:
1) organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Prewencji, Wydziału Kierowania i Logistyki i Zespołu Profilaktyki w sposób zapewniający optymalną realizację zadań przez komórki oraz zapewnienie ich współdziałania w sprawach wymagających współpracy i uzgodnień między tymi komórkami,
2) bieżące informowanie Komendanta o zaistniałych zagrożeniach w realizacji zadań,
3) nadzór nad majątkiem Straży Miejskiej powierzonym podległym komórkom organizacyjnym Straży Miejskiej do gospodarowania;
4) współudział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
5) zastępowanie Komendanta podczas jego nieobecności na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
2. W przypadku nieobecności w pracy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego, zastępstwo ustala Komendant na wniosku urlopowym lub w inny sposób.

Do zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej należy w szczególności:


1. Główny Księgowy (GK):
1) organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu Księgowości i Finansów w sposób zapewniający optymalną realizację przez nich zadań,
2) planowanie i przygotowywanie projektu budżetu i nadzór nad jego realizacją,
3) prowadzenie gospodarki finansowej Straży Miejskiej zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
4) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
5) Współpraca ze Skarbnikiem i pracownikami Wydziału Budżetu Urzędu Miasta w sprawach
finansowych.
a) Zespół Księgowości i Finansów (ZKiF):
- prowadzenie ewidencji majątkowej i księgowej oraz księgowości materiałowej,
- rozliczanie dochodów i wydatków,
- prowadzenie ewidencji faktur,
- naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, odszkodowań, nagród, wypłat
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych,
- rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotnej, na Fundusz
Pracy oraz podatku dochodowego,
- prowadzenie obsługi księgowej i współpraca z bankami,
- prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej dotyczącej majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych.


2. Sekcja Administracyjno - Kadrowa (SAK):
1) prowadzenie obsługi kadrowej pracowników, spraw osobowych i akt osobowych pracowników Straży Miejskiej w Płocku,
2) organizacja szkoleń,
3) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) prowadzenie rejestrów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej,
5) nadzór nad rozpatrywaniem skarg, wniosków i interwencji obywateli.

 Wydział Prewencji (WP) - wykonywanie zadań patrolowych, interwencyjnych, ochrony obiektów, podejmowanych samodzielnie we własnym zakresie bądź zgłoszonych do Straży Miejskiej przez instytucje i osoby fizyczne i realizowane przez następujące komórki:

1) Referat Patrolowo - Interwencyjny (RPI):, którego strażnicy wykonują zadania w zakresie:
a) patrolowania terenu miasta,
b) podejmowania i realizowania zgłaszanych interwencji, lub podjętych z własnej inicjatywy,
c) zabezpieczenia miejsc zdarzeń, zgromadzeń, uroczystości i imprez masowych,
d) reagowanie na przypadki łamania prawa i prewencyjne zapobieganie zjawiskom patologii
społecznej,
e) kontroli ruchu drogowego.

 Referat Strażników Rejonowych (RSR): - wykonujący zadania w zakresie:
a) stałej i bieżącej współpracy z członkami Rad Mieszkańców Osiedli,
b) inicjowania przedsięwzięć mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego w przydzielonym rejonie służbowym,
c) egzekwowania przepisów porządkowych wydanych przez organy samorządowe na podstawie upoważnienia wynikającego z ustaw i przepisów prawa miejscowego,
d) współpracy z dyrekcjami placówek oświatowych znajdujących się w rejonie i uzgadnianie
wspólnych działań prewencyjnych,
e) stała i bieżąca współpraca ze strażnikami RPI w kwestii poprawy porządku publicznego
w przydzielonych rejonach służbowych.

 Referat Ochrony Obiektów (ROO):
a) pełnienie służby w budynku Urzędu Miasta Płocka zgodnie z zasadami określonymi w planie jego ochrony,
b) obserwacja osób wchodzących do obiektów, udających się do kierownictwa Urzędu i w obrębie stref ograniczonego dostępu,
c) obserwacja i obchód ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych,
d) niezwłoczne podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek publiczny, będących pod wpływem alkoholu i przebywających na terenie obiektu,
e) podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub na
uzasadnione żądanie pracowników Urzędu,
f) kontrola zabezpieczeń pomieszczeń i budynku po zakończeniu pracy Urzędu,
g) obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych,
h) prowadzenie spraw z zakresu Biura Rzeczy Znalezionych.

 Wydział Kierowania i Logistyki (WKiL) - wykonujący zadania w zakresie zabezpieczenia i koordynowania działania patroli wykonujących zadania na terenie miasta Płocka, obsługi interesantów, przyjmowania zgłoszonych interwencji wykonywania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz obserwacji rejonów objętych nadzorem kamer monitoringu miejskiego realizowane przez następujące komórki:
1) Referat Dyżurnych i Wykroczeń (RDiW) realizuje zadania przez następujące komórki:
a) Zespół Dyżurnych- realizujący zadania w zakresie:
a. całodobowego przyjmowania i zlecania do realizacji zgłoszonych interwencji,
b. bieżącego kierowania i koordynowania działań patroli pełniących służbę w terenie wraz
z bieżącą realizację poleceń i zaleceń przełożonych,
c. wydawanie sprzętu dla poszczególnych patroli rozpoczynających służbę oraz jego
przyjmowanie po jej zakończeniu,
d. odprawianie i rozliczanie ze służby strażników, w przypadku braku osób nadzorujących
pełnienie służby,
e. obsługi interesantów przybywających do siedziby Straży Miejskiej,
f. wstępnego koordynowania działań strażników wynikających z wprowadzania stanów
podwyższonej gotowości obronnej państwa, stanu klęski żywiołowej, czy innych stanów
kryzysowych, do czasu podjęcia działań przez osoby upoważnione.
b) Zespół Wykroczeń (ZW) - realizujący zadania w zakresie:
a. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
b. kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Płocku,
c. oskarżania przed sądami, wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie
przewidzianym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
d. prowadzenie rejestrów, ewidencji dot. prowadzonych czynności wyjaśniających,
e. prowadzenie ewidencji bloczków mandatów karnych z jednoczesnym ich rozliczaniem
i zapotrzebowaniem,
f. sprawozdawczości dot. ujawnionych wykroczeń.


c) Zespół Zabezpieczenia Technicznego (ZZT) - realizujący zadania w zakresie:
a. zabezpieczenia logistycznego w kwestii: umundurowania, uzbrojenia, środków transportu
i łączności oraz zabezpieczenia materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Straży
Miejskiej,
b. bieżącego nadzoru nad stanem technicznym sprzętu uzbrojenia, łączności i środków transportu,
c. realizacji zamówień publicznych, szczególnie w kwestii dostaw umundurowania służbowego
dla strażników, zakupu paliwa do pojazdów służbowych, rozliczania i sprawozdawczość oraz
prowadzenia stosownej w tym zakresie ewidencji,
d. bieżącego nadzoru nad stanem technicznym budynków wchodzących w skład Straży Miejskiej i ich właściwej eksploatacji.


2) Zespół Monitoringu Miejskiego (ZMM):
a) obsługa monitoringu wizyjnego,
b) stała obserwacja rejonów objętych nadzorem kamer wraz z przekazywaniem informacji
w relacji operator - dyżurny Straży Miejskiej,
c) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez organizowanych w miejscach publicznych w obszarach objętych systemem monitoringu miejskiego,
d) reagowanie na przypadki łamania prawa rejestrowane przy użyciu środków technicznych,
e) archiwizowanie i udostępnianie zarejestrowanych materiałów wideo podmiotom uprawnionym do przetwarzania tych danych,
f) Opracowywanie planów rozwoju sieci monitoringu miejskiego.

5. Zespół Profilaktyki (ZP):
a) prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży Miejskiej,
b) inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
zjawiskom patologii społecznej oraz współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi na rzecz porządku publicznego,
c) opracowywanie i realizacja w placówkach oświatowo - wychowawczych programów
profilaktycznych.

6. Samodzielne stanowisko ds.:

1) Komunikacji Społecznej i Współpracy z Mediami (KS):
a) współpraca ze środkami masowego przekazu,
b) inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu poprawę komunikacji społecznej między obywatelem a Strażą Miejską,
c) realizacja założeń polityki informacyjno - prasowej, promowanie właściwego wizerunku Straży Miejskiej w mediach, oraz przygotowanie wyjaśnień i polemik,
d) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie strony internetowej Straży Miejskiej.
e) koordynowanie współpracy z Policją oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz
ochrony porządku publicznego.

2) Inspektor Ochrony Danych (IOD):
a) informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające
świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
f) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia
g) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.
IOD wykonuje swoje zadania niezależnie i podlega bezpośrednio Komendantowi.

3) Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP):
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
b) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
c) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy,
d) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
e) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
f) prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura Organizacyjna Straży Miejskiej w Płocku
data publikacji: 
środa, 22 lutego 2006, godz. 12:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 09 kwietnia 2019, godz. 07:51 -> historia zmian  (59)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
57 291 652