Straż Miejska
Struktura Organizacyjna Straży Miejskiej w Płocku
 
  

  wyszukiwanie
 

Struktura Organizacyjna Straży Miejskiej w Płocku

 1. Straż Miejska w Płocku
  Ul. Otolińska 10
  09-407 Płock
  tel.:(0-24) 366-03-10 - sekretariat
  fax.: (0-24) 366-03-16
  tel. 986 - alarmowy - dyżurny jednostki
  tel. (0-24) 364-70-30 - dyżurny jednostki
  e-mail: sekretariat@strazmiejska.plock.eu


  Komendant Straży Miejskiej - Piotr Umiński

  e-mail: piotruminski@strazmiejska.plock.eu

   

Zastępca Komendanta Straży - Artur Mroczek

                  te. (0- 24) 364 70 36

e-mail: artur.mroczek@strazmiejska.plock.eu

 

 1. Zespół Księgowości i Finansów:

Główna Księgowa - Mariola Katarzyna Rzymkowska
tel.: (0-24) 366-03-14

 

 1. Sekcja Administracyjno - Kadrowa:

Główny Specjalista ds. Kadr i Szkoleń - Ewa Grząźko
tel.: ( 0-24) 364 - 70 -43

      

 1. Wydział Kierowania i Logistyki:

Naczelnik Wydziału – Maciej Budzeniusz
tel.: (0-24) 364-70-40
e-mail: maciej.budzeniusz@strazmiejska.plock.eu

a) Zespół Kierowania - całodobowo telefon alarmowy 986
b) Zespół Wykroczeń: tel.: (0-24) 364-70-35
c) Zespół Zabezpieczenia Technicznego: tel.: (0-24) 364-70-36

 

 1. Wydział Prewencji :

Naczelnika Wydziału - Wojciech Wasilewski
tel.: (0-24) 364-70-42
e-mail: wojciechwasilewski@strazmiejska.plock.eu

a) Kierownicy Referatów:

            Kierownik Referatu Strażników Rejonowych - Dariusz Lisowski
                                                   tel.: (0-24) 364-70-41 
e-mail: dariusz.lisowski@strazmiejska.plock.eu

Kierownik Referatu  Patrolowo - Interwencyjnego - Kazimierz Piskorz
tel.: (0-24) 364-70-41
e-mail: kazimierz.piskorz@strazmiejska.plock.eu

            Kierownik Ochrony Obiektów – Zbigniew Masztakowski
  tel. : ( 0- 24) 364 – 70 - 41
e-mail: zbigniew.masztakowski@strazmiejska.plock.eu


b) Zespół Profilaktyki :

- specjalista Agnieszka Andrzejewska
- starszy strażnik Bartosz Wielkopolski
tel.: ( 0-24) 366 - 03 - 18/19
e-mail: profilaktyka@strazmiejska.plock.eu

            

 1. Samodzielne Stanowisko ds.:

         –  administrator bezpieczeństwa informacji 

                                             starszy specjalista Sylwia Kaślewicz 

                                    tel.: ( 0-24) 364-70-35

 

         -  komunikacji i współpracy z mediami

                              starszy inspektor Jolanta Głowacka
                                           tel.: (0-24) 364-70-44
                              e-mail: rzecznik@strazmiejska.plock.eu

  

Zakres obowiązków poszczególnych komórek

Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Płocku Wydziałami kierują Naczelnicy. Referatami kierują Kierownicy. Schemat struktury wewnętrznej Straży określa załącznik do regulaminu. Strukturę wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowy  zakres ich działania określa Komendant w drodze Zarządzenia. W strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej wyodrębnia się następujące wydziały, referaty, sekcje, zespoły i samodzielne stanowiska oraz odpowiadające im skróty literowe używane dla celów kancelaryjnych.

 

Do zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej należy w szczególności:

1. Sekcja Księgowości (SKs):

1) prowadzenie rachunkowości finansowej Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi   przepisami,

2) opracowywanie projektu budżetu i zapewnienie jego prawidłowej realizacji,

3) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

4) planowanie funduszu płac: naliczanie i wypłatę wynagrodzeń oraz innych świadczeń  przysługujących pracownikom Straży Miejskiej,

5) prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej i sprawozdawczości w zakresie min. posiadanych materiałów majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych.

 

2. Sekcja Administracyjno - Kadrowa (SAK):

1) prowadzenie obsługi kadrowej pracowników, spraw osobowych i akt osobowych pracowników Straży Miejskiej w Płocku,

2) organizacja szkoleń,

3) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego zgodnie z  obowiązującymi przepisami,

4) prowadzenie rejestrów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej,

5) nadzór nad rozpatrywaniem skarg, wniosków i interwencji obywateli.

 

3. Wydział Prewencji (WP): wykonywanie zadań patrolowych, interwencyjnych, ochrony obiektów i profilaktycznych, podejmowanych samodzielnie we własnym zakresie bądź zgłoszonych do Straży Miejskiej przez instytucje i osoby fizyczne i realizowane przez następujące komórki :

 

1) Referat Patrolowo - Interwencyjny (RPI): którego strażnicy wykonują zadania w zakresie:

a) patrolowania terenu miasta,

b) podejmowania i realizowania zgłaszanych interwencji, lub podjętych z własnej inicjatywy,

c) zabezpieczenia miejsc zdarzeń, zgromadzeń, uroczystości i imprez masowych,

d) reagowanie na przypadki łamania prawa i prewencyjne zapobieganie zjawiskom patologii

społecznej,

e) kontroli ruchu drogowego.

 

2) Referat Strażników Rejonowych (RSR): wykonujący zadania w zakresie:

a) stałej i bieżącej współpracy z członkami Rad Mieszkańców Osiedli,

b) inicjowania przedsięwzięć mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego w przydzielonym rejonie służbowym,

c) egzekwowania przepisów porządkowych wydanych przez organy samorządowe na podstawie upoważnienia wynikającego z ustaw i przepisów prawa miejscowego,

d) współpracy z dyrekcjami placówek oświatowych znajdujących się w rejonie i uzgadnianie

wspólnych działań prewencyjnych,

e) stała i bieżąca współpraca ze strażnikami RPI w kwestii poprawy porządku publicznego

w przydzielonych rejonach służbowych.

 

3) Referat Ochrony Obiektów (ROO):

a) pełnienie służby w budynku Urzędu Miasta Płocka zgodnie z zasadami określonymi w planie jego ochrony,

b) obserwacja osób wchodzących do obiektów, udających się do kierownictwa Urzędu i w obrębie stref ograniczonego dostępu,

c) obserwacja i obchód ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych,

d) niezwłoczne podejmowanie interwencji wobec interesantów będących pod wpływem alkoholu i przebywających na terenie obiektu,

e) podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub na

uzasadnione żądanie pracowników Urzędu,

f) kontrola zabezpieczeń pomieszczeń i budynku po zakończeniu pracy Urzędu,

g) obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych.

 

4) Zespół Profilaktyki (ZP):

a) prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży Miejskiej,

b) inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

zjawiskom patologii społecznej oraz współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz porządku publicznego,

c) opracowywanie i realizacja w placówkach oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych.

 

4. Wydział Kierowania i Logistyki (WKiL) - wykonujący zadania w zakresie zabezpieczenia i koordynowania działania patroli wykonujących zadania na terenie miasta Płocka, obsługi interesantów, przyjmowania zgłoszonych interwencji oraz wykonywania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, realizowane przez następujące komórki:

 

1) Zespół Kierowania (ZK), realizujący zadania w zakresie:

a) całodobowego przyjmowania i zlecania do realizacji zgłoszonych interwencji,

b) bieżącego kierowania i koordynowania działań patroli pełniących służbę w terenie wraz z bieżącą realizację poleceń i zaleceń przełożonych,

c) wydawanie sprzętu dla poszczególnych patroli rozpoczynających służbę oraz jego przyjmowanie po jej zakończeniu,

d) odprawianie i rozliczanie ze służby strażników, w przypadku braku osób nadzorujących pełnienie służby,

e) obsługi interesantów przybywających do siedziby Straży Miejskiej,

f) wstępnego koordynowania działań strażników wynikających z wprowadzania stanów

podwyższonej gotowości obronnej państwa, stanu klęski żywiołowej, czy innych stanów kryzysowych, do czasu podjęcia działań przez osoby upoważnione.

 

2) Zespół Wykroczeń (ZW), realizujący zadania w zakresie:

a) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

b) kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Płocku,

c)oskarżania przed sądami, wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie przewidzianym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

d) prowadzenie rejestrów, ewidencji dot. prowadzonych czynności wyjaśniających,

e) prowadzenie ewidencji bloczków mandatów karnych z jednoczesnym ich rozliczaniem

i zapotrzebowaniem,

f) sprawozdawczości dot. ujawnionych wykroczeń.

 

3) Zespół Zabezpieczenia Technicznego (ZZT), realizujący zadania w zakresie:

a) zabezpieczenia logistycznego w kwestii: umundurowania, uzbrojenia, środków transportu

i łączności oraz zabezpieczenia materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Straży Miejskiej,

b) bieżącego nadzoru nad stanem technicznym sprzętu uzbrojenia, łączności i środków transportu,

c) realizacji zamówień publicznych, szczególnie w kwestii dostaw umundurowania służbowego dla strażników, zakupu paliwa do pojazdów służbowych, rozliczania i sprawozdawczość oraz prowadzenia stosownej w tym zakresie ewidencji,

d) bieżącego nadzoru nad stanem technicznym budynków wchodzących w skład Straży Miejskiej i ich właściwej eksploatacji.

 

5. Samodzielne stanowisko ds.:

1) Komunikacji Społecznej i Współpracy z Mediami (KS):

a) współpraca ze środkami masowego przekazu,

b) inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu poprawę komunikacji społecznej między obywatelem a Strażą Miejską,

c) realizacja założeń polityki informacyjno - prasowej, promowanie właściwego wizerunku Straży Miejskiej w mediach oraz przygotowanie wyjaśnień i polemik,

d) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz

redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie strony internetowej Straży

Miejskiej.

e) koordynowanie współpracy z Policją oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz ochrony porządku publicznego.

2) Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI):

a) zapewnienie ochrony i poufności bezpieczeństwa przetwarzania danych, gromadzonych

w zbiorach danych osobowych,

b) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym opracowywanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych związanych z organizacją ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie ich realizacji,

c) nadzór nad obiegiem dokumentacji niejawnych w Straży Miejskiej,

d) okresowe dokonywanie kontroli przestrzegania przepisów związanych z przestrzeganiem procedur wewnętrznych dot. polityki bezpieczeństwa i przedkładanie informacji Komendantowi Straży

Miejskiej.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura Organizacyjna Straży Miejskiej w Płocku
data publikacji: 
środa, 22 lutego 2006, godz. 12:49
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 lutego 2018, godz. 10:29 -> historia zmian  (43)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
8 788 432