Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu
Wykaz spraw - co i jak załatwić
 
  

  wyszukiwanie
 

ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT BUDOWLANYCH

NIEZBĘDNE FORMULARZE: zawiadomienie, oświadczenie kierownika budowy/inspektora nadzoru – druki do pobrania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Płock,  Pl. Dąbrowskiego 4 oraz na stronie internetowej

Załączone druki mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, natomiast nie maja charakteru dokumentów obowiązujących.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oświadczenie Kierownika budowy;
Oświadczenie Inspektora nadzoru (jeśli jest ustanowiony);
Kserokopie uprawnień budowlanych;
Aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem .

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, Płock, Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 4

INFORMACJI UDZIELA: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, tel. 24 3671650, 24 3671651, 24 3671673 lub bezpośrednio POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  mgr inż. Zbigniew Gołębiewski tel. 24 3671652

PODSTAWA PRAWNA: art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami)

"Art. 41
1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2)wykonanie niwelacji terenu;
3)zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3.Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia  robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa  w art. 42 ust. 2 pkt  2.
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia."

GODZINY PRACY PINB w Płocku: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT BUDOWLANYCH
data publikacji: 
poniedziałek, 05 czerwca 2006, godz. 10:28
ostatnia zmiana: 
środa, 19 lutego 2014, godz. 08:01 -> historia zmian  (12)
osoba publikująca: 
Małgorzata Jędrzejewska
ilość wyświetleń: 
8 782 465