Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 1238/07
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 2007 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) , art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770,  z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874), § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 924/LV/98 z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Płocka uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz § 8  ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem nr 1174/07 z 31 października 2007 r., zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 1223/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa w Płocku zmienia się załącznik nr 2 poprzez dodanie w tabeli pod nazwą „Ceny usług świadczonych przez Pływalnię Miejską „Jagiellonka”” pozycji 13 w brzmieniu:
1)w kolumnie „Wyszczególnienie usług” - „Opłata za grupową naukę pływania (20 zajęć po 60 minut) w grupie 10 – 15 osób”,
2)w kolumnie „Ceny brutto” - „100,00 zł. od osoby”.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa w Płocku.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1238/07 z dnia 23 listopada 2007r.
data publikacji: 
środa, 19 grudnia 2007, godz. 11:07
ostatnia zmiana: 
środa, 19 grudnia 2007, godz. 11:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
63 803 458

Stopka