Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Działalność
 
  

  wyszukiwanie
 

Część centralna miasta Płocka posiada sieć ogólnospławną, pozostałe tereny są uzbrojone w sieć rozdzielczą, z której wody opadowe nie są kierowane do oczyszczalni ścieków. Na terenie miasta Płocka znajdują się przepompownie ścieków pośrednie kierujące ścieki do kolektorów, którymi dopływają one do przepompowni przy ulicy Jasnej oraz przepompownie bezpośrednie tłoczące ścieki do oczyszczalni w Maszewie.

 

1.    JASNA

 

Cykl technologiczny wstępnego oczyszczania ścieków rozpoczyna się  na kracie mechanicznej bębnowej typu Rotamat 1600 typu RO-1 o prześwicie 10 mm, która odseparowuje części stałe transportując je na praskę skratek typu PSK-20. Oczyszczone wstępnie ścieki przepływają przez  poziomy dwukomorowy piaskownik o przepustowości 1750 m3/h; zgarniacz pompowy piasku odseparowuje piasek transportując go do płuczki piasku typu PP-1. Odzyskane w ten sposób odpady przekazywane są specjalistycznej Firmie w celu utylizacji. Ścieki gromadzone są w zbiorniku czerpnym (roboczym) o pojemności 152,3 m3 oraz retencyjnym (awaryjnym) o pojemności 419 m3. Wstępnie oczyszczone ścieki przepompowywane są 5 pompami o parametrach Q = 1000 m3/h; P = 90 kW każda. Następnie przepompowywane są 2  rurociągami tłocznymi o przekroju DN 500 do studni komory rozprężnej w ul. Szpitalnej i dalej kanałem grawitacyjnym o przekroju 1,00 x 1,75 m do Oczyszczalni Ścieków w Maszewie. Pomieszczenie hali kraty i piaskownika oraz zbiornik czerpny posiadają system wentylacji zakończony biofiltrami o wydajności 2200 m3/h.

W 2015 r. nastąpił częściowy rozdział ścieków bytowych i przemysłowych od ścieków deszczowych (w ul. Polnej, Kobylińskiego, Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego). Ścieki deszczowe zostały skierowane do nowoczesnej oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy, wybudowanej na sąsiedniej działce obok przepompowni przy ul. Jasnej w ramach I etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka.

 

2. MAZURA P-5

 

Przepompownia zlokalizowana przy ul. Nowickiego w Płocku, oś. Podolszyce – Południe obiekt przepompowni monitorowany za pomocą systemu wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni (CD) Przepompowni Jasna. Ścieki z oś. Podolszyce - Północ i Podolszyce - Południe dopływają kolektorami GI o średnicy DN 600 i GII  o średnicy DN 400 oraz z dzielnicy Borowiczki do komory rozdziału z której przepływają do 2 studni zbiorczych o retencji 14,43 m3 każda. Przepompowywanie odbywa się za pomocą 4 pomp zanurzeniowych o parametrach Q = 450 m3/h; h = 29 m; P = 60 kW. Za zbiornikami przepompowni znajdują się komory rozdziału oraz komory pomiarowe. Następnie ścieki transportowane są za pomocą 2 równoległych rurociągów tłocznych o średnicy DN 450 i długości 2590 m do komory rozprężnej w ulicy Wyszogrodzkiej. Na terenie Przepompowni znajdują się 2 biofiltry, dla zapewnienia dezodoryzacji studni zbiorczych oraz pomieszczenie z agregatem prądotwórczym, dla zapewnienia zasilania pompowni w sytuacjach przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci.

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemu SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

3. SZPITAL

 

Przepompownia ścieków "Szpital" ul. Szpitalna - przepompownia bezpośrednia.

Do przepompowni napływają ścieki ze Szpitala Wojewódzkiego w Płocku oraz budynków przy ul. Medycznej i pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych.

Układem dwóch pomp zatapialnych Sarlin S1 264M o wydajności po 280 m3/h. i jednej pompy Hidrostal o wydajności 55 l/s oraz dwoma rurociągami tłocznymi o średnicy DN 250 są włączone do pierwszej komory kolektora w ulicy Szpitalnej.

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemu SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

4. MEHOFFERA / SKARPA

 

Przepompownia ścieków "Skarpa A" ul. Mehoffera - przepompownia pośrednia przyjmująca ścieki z osiedla "Skarpa A". Ścieki sanitarne są podczyszczane na kracie koszowej HH - 300 i przepompowywane są pompą  Metalchem MS5-74Z o wydajności 34 l/s oraz pompą HIDROSTAL o wydajności 30 l/s, poprzez dwa rurociągi tłoczne o średnicy DN 150 do kolektora "C".

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemu SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

Wody opadowe oczyszczane są z piasku w piaskowniku i odpływają do rzeki Brzeźnicy.

 

5. BUKOWA

 

Przepompownia ścieków "Bukowa" - przepompownia pośrednia przyjmująca ścieki z rejonu ulicy Słonecznej i Bukowej, w tym również te które przepompowywała przepompownia "Grabówka", a następnie przepompowywane są dwoma pompami zatapialnymi Sarlin S1 074H o wydajności po 180 m3/h każda i jedną pompą GRUNDFOS SL1.100.100.75.4.51D.C o wydajności 26 l/s oraz dwoma rurociągami tłocznymi o średnicy DN 250 i DN 300, długości po 255 metrów do komory w ulicy Klonowej.

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemy SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

6. GRABÓWKA

 

Przepompownia ścieków "Grabówka" ul. Słoneczna - przepompownia pośrednia, do której napływają ścieki z części miasta położonej za torem kolejowym na południe od ulicy Wyszogrodzkiej. Ścieki są przepompowywane za pomocą dwóch pomp zatapialnych FLYGT NP3202.180HT458 o wydajności 62 l/s każda, rurociągiem tłoczonym Hobas o średnicy DN 250, długości 440 metrów do komory w ulicy Słonecznej.

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemu SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

7. RADZIWIE-WISŁA

 

Przepompownia powstała w wyniku likwidacji oczyszczalni ścieków lewobrzeżnej części Miasta Płocka. Ścieki doprowadzane są do studni rozprężnej zlokalizowanej na terenie przepompowni ciśnieniowo z następujących lokalizacji:

1.       Przepompownia Góry DN 125;

2.       Przepompownia Strażacka DN 160 (pośrednio z przepompowni Popłacińska, której przewód tłoczny wpięty jest w rurociąg tłoczny przepompowni Strażacka);

3.       Gmina Nowy Duninów DN 125.

Zbiornik przepompowni z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego o wymiarach D = 3000 i H = 4950, w którym zainstalowane są trzy pompy zatapialne produkcji Xylem Water Solution NP3171.181/272 P = 22 kW, Q = 12,7 l/s przy H = 63,2 m pompują one ścieki dwoma rurociągami o średnicy PE DN 160 i długości 2100 m poprowadzonymi pod dnem rzeki Wisły, które wpięte są bezpośrednio do rurociągów tłocznych o średnicy DN 500 z przepompowni Jasna w komorze przy ulicy Parowa.

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, z obsługą fizyczną sieci i przepompowni w dzielnicy Radziwie, Góry i Ciechomice; monitoring wizyjny jak i sama praca obiektu przekazywana jest do systemu Centralnej Dyspozytorni Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

8. GÓRY

 

Ścieki doprowadzane są z przepompowni do studni rozprężnych a dalej grawitacyjnie z następujących lokalizacji:

1.       Przepompownie Ciechomice (11 szt.);

2.       Przepompownia Podleśna;

3.       Osiedle Góry (grawitacyjnie).

Zbiornik przepompowni z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego, średnica wewnętrzna 2000 mm, wysokość całkowita 4,17 m. W zbiorniku zainstalowane są 3 pompy zatapialne produkcji Xylem Water Solution typ NP3127.160/246 Q = 7,2 l/s, H = 33,7 m,  P = 7,4 kW. Ścieki transportowane są dwoma rurociągami na odcinku o długości 4956,2 m do studni rozprężnej na terenie przepompowni Radziwie-Wisła.

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemy SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

9. RADZIWIE / STRAŻACKA

Przepompownia Radziwie ul. Strażacka - przepompownia podciśnieniowo - tłoczna zbierająca ścieki z dzielnicy Radziwie. Jest to przepompownia próżniowa zasysająca ścieki do zbiornika i przetłaczająca rurociągiem tłocznym PE 160, o długości 1510 m do przepompowni Radziwie-Wisła.

Wyposażona jest:

·         w dwie pompy zatapialne typu MS-112R "Metalchem" o parametrach P = 11,5 kW; Q = 57,6 m3/h ; H = 26 m

·         w dwie pompy próżniowe:

BECKER U 4.100 F/K o parametrach 1-950 hPa;  Qnom = 100 m3/h; P = 2,4 kW;

BECKER KVT 3.100 o parametrach 1-950 hPa;  Qnom = 100 m3/h; P = 3,6 kW;

·         zbiornik próżniowy o pojemności czynnej 4 m3

 

Przepompownia sterowana jest automatycznie lub ręcznie (awaryjnie), wyposażona w panel operatorski.

Praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemy SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

10. COTEX

 

Zlewnia ścieków zbiornikowo-tłoczna przeznaczona do transportu ścieków sanitarnych.

- 2 szt. pompy HIDROSTAL DODO-SO1+DEYT4-GSEO+NAB1-10 wydajność 25 l/s

- rurociąg tłoczny DN 225; L = 130 m

- komora czerpalna ø = 2 m; H czynne = 1,15 m; V czynne = 3,6 m3

- komora zasuw KZ 290x260

- komora zastawki kanałowej ø 150

- komora pomiarowa KP ø 150

- przepływomierz elektromagnetyczny

- żuraw słupowy obrotowy ŻPR-300

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemu SCADA w CD Przepompowni Ścieków "Jasna".

 

 

 

POZOSTAŁE PRZEPOMPOWNIE
11.PIRANIA 25.POPŁACIŃSKA 39.SZPITALNA-OSIEDLE 53.ŁĄCKA P8
12.KASZTANOWA 26.POCZTOWA III
40.ŚLIWOWA
54.TĘCZOWA P2
13.MIODOWA 27.SANNICKA 41.OTOLIŃSKA-GRANICZNA 55.ŻYZNA
14.SREBNA 28.ANDORIA 42.WYSZOGRODZKA-PIŁSUDSKIEGO  
15.OAZA 29.WIŚNIEWSKIEGO 43.PODCHORĄŻYCH  
16.MAZOWIECKA 30.MOSTOWA 44.CIECHOMSKIEGO P5A  
17.BOROWICKA 31.GMURY 45.CIECHOMICKA P1  
18.PODLEŚNA 32.ZARZECZNA 46.CIECHOMICKA P1B  
19.GOŚCINIEC
33.FLISACKA
47.CIECHOMICKA P5  
20. DZIEDZINIEC-OŚNICKA 34.BRZOSKWINIOWA 48.NOWOOSIEDLOWA P7  
21.WIOSENNA
35.BOTANICZNA
49.EDUKACYJNA P6  
22.CHRUŚCIELA
36.POCZTOWA II
50.LAWENDOWA P3  
23.WIDOK
37.JESIONOWA
51.JEZIORNA P1A  
24.POCZTOWA I
38.GRABÓWKA-LAS
52.BROWARNA P4  drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przepompownie ścieków
data publikacji: 
środa, 14 stycznia 2015, godz. 07:55
ostatnia zmiana: 
wtorek, 16 kwietnia 2019, godz. 13:54 -> historia zmian  (6)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 869