Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3282/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 maja 2009 r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządza się, co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego za rok obrotowy 2008, obejmujące:
1)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 1.110.939,15 zł.,
2)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie: 32.312,27 zł.,
1)informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
Zysk netto za 2008 rok w kwocie: 32.312,27 zł. zostanie rozliczony w księgach rachunkowych Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w roku 2009.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3282/09 z dnia 14 maja 2009r.
data publikacji: 
wtorek, 26 maja 2009, godz. 10:41
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 maja 2009, godz. 10:41 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
62 146 401

Stopka