Miejski Zarząd Dróg
STATUS PRAWNY MZD
 
  

  wyszukiwanie
 

1. Miejski Zarząd Dróg w Płocku zwany, dalej „MZD”, jest jednostką budżetową Gminy Płock.

2. MZD działa w szczególności na podstawie :

 a) uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg,

 b) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2015r. poz. 1445 ze zm.),

 c) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.),

 d) ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z   2015r., poz. 591 ze zm.),

 e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),

 f) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),

 g) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm.),

 h) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 87 ze zm.),

 i) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67),

 j) uchwały nr 564/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w  sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku oraz uchwały 796/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dn. 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/XXXIII/2013.

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STATUS PRAWNY MZD
data publikacji: 
wtorek, 10 kwietnia 2007, godz. 11:15
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 15 lutego 2016, godz. 14:00 -> historia zmian  (34)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
52 470 222