Miejski Zarząd Dróg
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor  - Tomasz Żulewski tel. 24 - 364 01 20

Główny Księgowy – Edyta Zięba, tel. 24 - 364 01 22

Stanowisko ds. kadrowo – płacowych – Jadwiga Lewandowska, tel. 24 - 364 01 35

Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych i obsługi
Dorota Bogucka - Traczykowska (biuro podawcze), tel. 24 – 364 01 24
Hanna Ogeniewska (sekreteriat), tel. 24 – 364 01 20

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości – Marta Dworak, Marzena Kucharska, Danuta Sobieraj, Mariola Wieteska
tel. 24 - 364 01 33

Informatyk – Witold Jakóbiak, tel. 24 – 364 01 37

1. Redagowanie i utrzymanie strony internetowej jednostki.
2. Obsługa, konserwacja i utrzymanie wewnętrznych zasobów informatycznych jednostki.
3. Nadzór, kontrola i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów podglądu wizyjnego ulic miasta i obiektów inżynierskich w tym systemu "KORKONET".

Zastępca dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury technicznej –  Maria Goździkowska, tel. 24 - 364 01 21
Zakres zadań:
1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie inwestycji drogowych, inżynierii ruchu oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
2. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji  inwestycji celu publicznego,
3. Uzgadnianie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
4. Opracowywanie wniosków do budżetu miasta na podstawie planu finansowego oraz realizacja zadań ujętych w budżecie.

Wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania inwestycji – Izabela Cijarska, tel. 24 – 364 01 31
Zakres zadań:
1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w szczególności:
a) przygotowywanie wniosków związanych z pozyskaniem środków na dofinansowanie inwestycji,
b) przygotowywanie dokumentów do realizacji inwestycji,
c)  odbiory i sprawdzanie dokumentacji technicznej,
d)  rozliczanie robót i odbiory (w tym gwarancyjne),
e)  przygotowanie dokumentów niezbędnych do przejęcia inwestycji na majątek Zarządu.
2. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem dokumentacji oraz koordynacją robót w pasie drogowym, w szczególności:
a) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych w pasach drogowych,
b)  przygotowywanie harmonogramów robót prowadzonych w pasach drogowych w oparciu o zebrane informacje od właścicieli sieci.

Radosław Kucharski, tel. 24 – 364 01 31
Zakres zadań:
1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w szczególności:
a)  przygotowywanie dokumentów do realizacji inwestycji,
b)  odbiory i sprawdzanie dokumentacji technicznej,
c)  rozliczanie robót i odbiory (w tym gwarancyjne),
2. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem dokumentacji oraz koordynacją robót w pasie drogowym, w szczególności:
a) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych w pasach drogowych,
b)  przygotowywanie harmonogramów robót prowadzonych w pasach drogowych w oparciu o zebrane informacje od właścicieli sieci.
3. Pełnienie funkcji  inspektora w zakresie odbioru pasa drogowego po przeprowadzonych robotach związanych z umieszczaniem  w pasie drogowym urządzeń technicznych i reklam.

 

 

Kierownik ds. infrastruktury technicznej - Monika Więcek
tel. 24 - 364 01 21
Zakres zadań:
1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
2. Udostępnianie nieodpłatnie na wniosek Gminy Miasto Płock części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych,
3.  Udostępnianie w drodze umowy (najem, dzierżawa, użyczenie) gruntów w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,
4. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zadań działu oraz konsultowanie tych projektów z właściwymi komórkami Urzędu Miasta,
5. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, posłów i senatorów, opracowań dla potrzeb Rady Miasta i jej komisji, w zakresie działań działu.

Wieloosobowe stanowisko ds. administrowania pasem drogowym
Beata Szmulewicz, tel. 24 - 364 01 27
Zakres zadań:
Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach: - lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (oprócz reklam),
- lokalizacji zjazdów,
- usytuowania obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w ustawie o drogach publicznych.

Ewa Kowalczyk, tel. 24- 364 01 28
Zakres zadań:
Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawie:
— lokalizacji w pasie drogowym reklam,
— zajęcia pasa drogowego pod reklamy,
— zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Magdalena Pietrzak, Katarzyna Sapińska, Blanka Woźnicka  tel. 24- 364 01 27

Zakres zadań:
Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawie:
- zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności - koperty, rusztowania, daszki ochronne (zabezpieczające) związane z pracami przy obiektach przyległych do pasa drogowego, plac budowy, składowanie materiałów i inne,
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczania ogródków gastronomicznych, sprzedaż przedsklepowa oraz w celu handlu przed cmentarzami,

- zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
- zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Wieloosobowe stanowisko ds. inżynierii ruchu Stefan Śliwiński, Dariusz Zielonka,
tel. 24- 364 01 26
Zakres zadań:
1. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w zakresie inżynierii ruchu.
2. Sporządzanie projektów ( tymczasowej i stałej ) organizacji ruchu, dla potrzeb zarządu drogi.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania (tymczasowej i stałej) organizacji ruchu.
4. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla osób lub mienia.
5. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
6. Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów nienormatywnych.
7. Opiniowanie projektów organizacji ruchu.

Kierownik ds. utrzymania i eksploatacji dróg – Maciej Iwański, tel. 24- 364 01 23
Zakres zadań:
1. Planowanie, kontrolowanie, organizowanie pracy działu utrzymania i eksploatacji dróg.
2. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla osób lub mienia.
3. Nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego dróg.
4. Nadzór nad realizacją zadań związanych z remontami i przebudową nawierzchni jezdni, chodników, rowów, poboczy, utrzymaniem dróg gruntowych.
5. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów.
6. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
7. Nadzór nad majątkiem Gminy przekazanym Miejskiemu Zarządowi Dróg do użytkowania i władania.
8. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, posłów i senatorów oraz wnioski Komisji Rady Miasta.
9. Opracowywanie wniosków do budżetu miasta na podstawie projektu planu finansowego oraz realizacja zadań z zakresu działania działu, ujętych w budżecie.

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli pasa drogowego – Jarosław Szmulewicz
tel. 24- 364 01 34
Zakres zadań:
1. Przygotowywanie propozycji remontów i przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, rowów, poboczy.
2. Opracowywanie planów wykonywania remontów w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
3. Nadzór i odbiory robót wykonywanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, odbiory pasa drogowego po robotach i awariach.
4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg gruntowych.
5. Prowadzenie i nadzorowanie utrzymania zimowego nawierzchni jezdni.
6. Kontrolowanie stanu technicznego elementów pasa drogowego – nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, rowów,

Stanowisko ds. utrzymania i wdrażania oznakowania – Włodzimierz Garstka,

tel. 24- 364 01 36

Zakres zadań:
1. Prowadzenie spraw związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego dróg.
2. Prowadzenie spraw związanych z SIM, w tym umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic, placów i ciągów pieszo – jezdnych.
3. Przeprowadzanie systematycznych kontroli prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach publicznych.
4. Dokonywanie oceny organizacji ruchu w zakresie zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego.


Stanowisko ds. utrzymania zieleni – Katarzyna Kiełpińska, tel. 24 - 364 01 32
Zakres zadań:
1. Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie drzew (również poza pasami drogowymi) oraz ich usuwanie.
2. Wnioskowanie o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów w pasie drogowym.
3. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
4. Dokonywanie okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów drogowych i każdorazowo w razie ich przebudowy, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji.

Stanowisko ds. ewidencji dróg i koordynacji wykupów gruntów pod pas drogowy – Marcin Grabowski, tel. 24- 364 01 34
Zakres zadań:
1. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o drogach publicznych.
2. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
3. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych lub o pozbawieniu ich tej kategorii.

4. Przygotowanie propozycji podziałów działek w celu uregulowania stanu prawnego gruntów w pasach drogowych.

Stanowiska ds. utrzymania oświetlenia – Mariusz Sapiński,
tel. 24 – 364 01 39
Zakres zadań:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta Płocka oraz utrzymania sygnalizacji świetlnych
2. Przeglądy stanu oświetlenia w pasach drogowych.

Wieloosobowe stanowisko ds. planowania i nadzoru inwestycji  - inspektor nadzoru inwestorskiego
Krzysztof Krzyżanowski, Roman Szóstak, tel. 24 - 364 01 25
Barbara Kompińska – Pach, Agata Kozłowska, tel. 24 – 364 01 29
Zakres zadań:
1. Nadzorowanie robót związanych z przebudową i remontami dróg wraz z ich rozliczeniem.
2. Kompletowanie dokumentacji poodbiorowej.
3. Przygotowywanie dokumentów (dowodów księgowych OT i PT) niezbędnych do przejęcia inwestycji na majątek Zarządu lub przekazanie odpowiednim jednostkom zgodnie z kompetencjami.
4. Nadzorowanie robót związanych z zajęciem pasa drogowego.
5. Uczestniczenie w przekazywaniu placów budów oraz odbiory po wykonanych robotach.
6. Dokonywanie bieżącej oceny stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich będących w zarządzie MZD.
7. Dokonywanie okresowych przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich ( jednorocznych i pięcioletnich) wraz z wprowadzeniem danych do programu komputerowego.
8. Przedstawianie wniosków dotyczących rodzaju i zakresu niezbędnych robót inwestycyjnych.

Czesław Panek
tel. 24 – 364 01 39
1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, budową, przebudową oraz remontem oświetlenia znajdującego się na terenie miasta Płocka
2. Nadzór techniczny robót inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulicznym
3. Opiniowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie przebudowy i remontów oświetlenia ulicznego
4. Prowadzenie spraw związanych z koordynacją robót w pasie drogowym.

Wieloosobowe stanowisko ds. Strefy Płatnego Parkowania -  Marcin Łakomski, Beata Motylińska

tel. 24- 364  10 40
Zakres zadań:
1.    Rozpatrywanie wniosków reklamacyjnych,
2.    Wystawianie upomnień w związku z  nieuiszczeniem opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania,
3.    Prowadzenie  spraw związanych z pozyskiwaniem danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH ZAŁATWIENIA SPRAW
data publikacji: 
czwartek, 12 kwietnia 2007, godz. 13:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 05 grudnia 2017, godz. 11:38 -> historia zmian  (55)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
8 780 499