Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 6078/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 2006r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Izby Wytrzeźwień – Jednostki Budżetowej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4405/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006r., zmienionego następnie Zarządzeniem Nr 4478/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006r., Zarządzeniem Nr 4568/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006r., Zarządzeniem Nr 5355/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006r. oraz Zarządzeniem Nr 5535/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006r. - zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie środka trwałego - kserokopiarki SAMSUNG SCX-4521 o wartości 980,00 zł. na rzecz Izby Wytrzeźwień – Jednostki Budżetowej w Płocku.

§ 2

Przekazanie środka trwałego, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołu przekazania, który zostanie podpisany przez:
1.Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej
2.Skarbnika Miasta Płocka
3.Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
oraz przedstawicieli strony przejmującej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Dariusz Zawidzki
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 6078/06 z dnia 30 listopada 2006r.
data publikacji: 
poniedziałek, 18 grudnia 2006, godz. 09:26
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 18 grudnia 2006, godz. 09:26 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 979

Stopka