Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie nr 461/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 4069/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 października 2005r. w sprawie ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), w związku z art. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), art. 25 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) zarządzam, co następuje:

§ 1
W § 1 ust. 1 po pkt 3 zarządzenia nr 4069/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 października 2005r. w sprawie ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych (zmienionego zarządzeniem nr 4225/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2005r.) dodaje się pkt 4 o brzmieniu:
„4) nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń z ponoszeniem kosztów eksploatacji przez szkołę lub placówkę dla osób prawnych lub innych podmiotów świadczących opiekę medyczną i stomatologiczną nad uczniami szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock.”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. polityki społecznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 461/07 z dnia 02 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
środa, 18 kwietnia 2007, godz. 14:02
ostatnia zmiana: 
środa, 18 kwietnia 2007, godz. 14:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 980

Stopka