Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym.  WZN - 05.

 

 

Sprzedaż lokali użytkowych prowadzona jest w nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały 678/XXXVIII/05 z 22-03-2005 r.

W trybie przetargowym sprzedawane są wolne od najmu komunalne lokale użytkowe wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Sprzedaż odbywa się w drodze:
- przetargu ustnego nieograniczonego
- przetargu ustnego ograniczonego
- przetargu pisemnego nieograniczonego
- przetargu pisemnego ograniczonego

W ogłoszeniu podaje się informacje dotyczące terminu, miejsca i warunków przetargu (w tym o terminie i sposobie wpłaty wadium).
Ogłoszenie o przetargu podaje sie do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
a) jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się dodatkowo w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest dzierżawiona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej,
c) jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.
W przetargu nieograniczonym mogą brać udział zainteresowane osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości, terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu oraz po złożeniu oświadczenia w formie pisemnej o zapoznaniu się z regulaminem, przedmiotem i warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
W przypadku przetargu ograniczonego niezbędne jest również spełnienie dodatkowych warunków wynikających z ogłoszenia o przetargu.
Z regulaminem i warunkami przetargu, można zapoznać się w pok. nr  E-53 (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego) i tam na odpowiednim druku złożyć oświadczenie.
Wadium należy wpłacić zgodnie z warunkami podanymi w ogłoszeniu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: wadium, nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: zgodnie z ogłoszeniem o przetargu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z regulaminem i ogłoszeniem o przetargu

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: podpisanie  Notarialnej  umowy -kupna sprzedaży

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
data publikacji: 
środa, 03 stycznia 2007, godz. 14:06
ostatnia zmiana: 
czwartek, 10 września 2020, godz. 08:03 -> historia zmian  (29)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 862

Stopka