Miejski Ogród Zoologiczny
Najem herpetarium napoje gorące
 
  

  wyszukiwanie
 

                                                                                              Płock, dnia 17.05.2017 r.

AT – SA  – 233 | 24 | 2017

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem placu o powierzchni 1 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej polegającej na zainstalowaniu i eksploatacji  urządzenia do napojów gorących – szt. 1z uwzględnieniem potrzeb zwiedzających MOZ-JB w Płocku.

1. Wynajmujący: Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13.

 

2. Przedmiotem najmu jest: plac o powierzchni 1 m² znajdujący się w budynku Herpetarium na przeciwko dżungli na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostka Budżetowa       w Płocku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej polegającej na zainstalowaniu i eksploatacji urządzenia do napojów gorących – szt. 1 z uwzględnieniem potrzeb zwiedzających MOZ-JB w Płocku. Wynajmujący, z powodu realizacji prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych na terenie MOZ-JB w Płocku, zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wynajmowanego placu w trakcie trwania umowy.

 

3. Czas najmu: 01.06.2017 r. - 31.05.2018 r.

4. Warunki udziału w konkursie:

1. Warunkiem przystąpienia Oferentów do konkursu jest wpłata wadium w wysokości       184,50 zł.

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3. Wadium należy wpłacić gotówką w Dziale Księgowości Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM NA NAJEM PLACU W HERPETARIUM – NAPOJE GORĄCE. Dział Księgowości MOZ-JB w Płocku czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie gotówką w kasie - datę na druku KP.

4. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.

5. W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.

6. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

7. Złożenie oferty wraz z załącznikami wymaganymi w pkt. 9 niniejszego zaproszenia.

 

5. Zalecenie dodatkowe:

a) Oferent winien, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej miejsca najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00          do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 24 366 05 24.

b) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na najem placu w herpetarium o powierzchni   1 m² – NAPOJE GORĄCE.

c) Oferent zobowiązany jest podać zakres planowanej działalności.

 

6. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA NAJEM PLACU W HERPETARIUM – NAPOJE GORĄCE” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.05.2017 r. godz. 08:15” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2017 r. o godz. 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2017 r. o godz. 08:15.

 

7. Rozpatrzenie Ofert: Decyzja dotycząca wyboru najemcy zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ-JB w Płocku.

 

8. Dyrektor MOZ-JB w Płocku zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyn, zmiany treści ogłoszenia na 2 dni przed terminem składania ofert, przedłużenia terminu rozpatrywania ofert, wezwania Oferenta do wyjaśnień oraz wycofania się na każdym etapie konkursu.

 

9. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

b) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio      z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielanych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

c) Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 pln.

e) potwierdzenie wpłaty wadium.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis osoby upoważnionej.

 

10. Kryteria oceny ofert:

Wynajmujący będzie się kierował przy wyborze oferty następującym kryterium:

a. Cena netto za 1 m² – 100% 

 

Obliczana według wzoru:

 

Cena netto za 1 m²  = Cena netto „w sezonie” za 1 m² + Cena netto „po sezonie” za 1 m²

 

z zastrzeżeniem, że wartość ceny netto „po sezonie” stanowi 50% wartości ceny netto   „w sezonie”.

 

b) Minimalna cena najmu wynosi: w sezonie tj. od m-ca kwietnia do końca m-ca września 150,00 zł netto za 1 m² / miesiąc oraz po sezonie tj. od m-ca października do końca m-ca marca 75,00 zł netto za 1 m² / miesiąc - zgodnie z Zarządzeniem Nr 2763/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali oraz dzierżawę placów i gruntów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku na rok 2017.

 

c) Nie będą rozpatrywane oferty:

- z niższą ceną niż wymienione w pkt 10 ppkt b,

- niespełniające warunków formalnych konkursu,

- niekompletne (- zawierające nie dające się usunąć błędy),

- te, które wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

d) Oferty zawierające błędy, których usunięcie/poprawienie będzie możliwe, będą rozpatrywane pod warunkiem usunięcia/poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Wynajmującego.  

e) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną netto (suma stawki              „w sezonie”i „poza sezonie”).

f) W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych.

g) Wynajmujący pobierze od oferenta, z którym zawrze umowę najmu, kaucję zwrotną                w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto liczonego od stawki wyższej tj. „w sezonie” - zwrotną w terminie 21 dni po zakończeniu umowy celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z pobranej kaucji wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności nieopłaconych czynszów i/lub opłat z tytułu korzystania z mediów.

h) Minimalna stawka czynszu, nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za: energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, oraz opłat za wywóz nieczystości.

 

11. Dane do kontaktu: DyrektorMOZ-JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następujące osoby:

 

w zakresie przedmiotu najmu:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Dariusz Kłobukowski – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

 

w zakresie procedury konkursu:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

                                                                                 

 

 

                                                                                  ZATWIERDZAM

                                                                                            Dyrektor                                                                                                    Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostka Budżetowa w Płocku

                Krzysztof Kelman

 

 

                                                                                   

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Najem herpetarium napoje gorące
data publikacji: 
środa, 17 maja 2017, godz. 12:21
ostatnia zmiana: 
środa, 17 maja 2017, godz. 12:21 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
150