Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Marta Krasuska                                                            Płock, dnia 22 stycznia 2019r.
Radna Miasta PłockaI N T E R P E L A C J A


Przedmiot, temat interpelacji:
Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie opracowania Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka.


Uzasadnienie interpelacji:
Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nakładają obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w gminach będących miastami na prawach powiatu.
Istotną zmianą jest nadanie kompetencji Radzie Gminy do uchwalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, z zastrzeżeniem art. 5.ust 7. Ustawy o Samorządzie Gminnym:
Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych celem wypracowania regulaminu budżetu obywatelskiego będzie odpowiedzią na obywatelski charakter tego narzędzia, uwzględniając głos mieszkańców w tej sprawie.

Dotychczasowe doświadczenia realizacji budżetu obywatelskiego, wnioski płynące od mieszkańców, skłaniają do zaproponowania następujących zmian:
wprowadzenie drogi odwoławczej (na etapie oceny formalnej) z udziałem czynnika społecznego  w postaci Rady Pożytku Publicznego Miasta Płocka;
zapobieganie nadużyciom dotyczącym zgłaszania projektów i głosowania, gdzie tworzą się „spółdzielnie” czyli zorganizowane grupy skupione wokół instytucji czy też podmiotów, które dominują głosowania i tym samym blokują inne projekty. Problem ten skupił uwagę uczestników I konferencji „Budżet obywatelski – czyli jak skutecznie dynamizować partycypację społeczną”, która odbyła się w Nowym Sączu w listopadzie 2017 roku, gdzie w podsumowaniu konferencji uznano omawiany temat jako jeden z ważniejszych problemów przy projektowaniu regulaminu budżetu obywatelskiego;
zniesienia wymogu realizacji wybranych projektów w jednym roku. Warte rozważenia jest zmiana harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego na początek roku;
wprowadzenie tematycznych bloków budżetu obywatelskiego, np. cześć środków przeznaczone tylko dla projektów ekologicznych, rewitalizacyjnych, zdrowotnych itp.;
zmniejszenie kwoty (ustalenie mniejszego limitu kwotowego) przeznaczonej na projekty ogólnomiejskie celem zwiększenia liczby realizowanych projektów.
Bardzo ważnym jest wprowadzenie wymogu realizacji projektów, które uzyskały akceptację w drodze głosowania.
Proszę również o szczegółowe informacje o stanie realizacji wszystkich projektów, które uzyskały poparcie mieszkańców w drodze głosowania w każdej z przeprowadzonej do tego roku edycji.

Marta Krasuska 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Marta Krasuska / 2019-01-22 / 115
data publikacji: 
środa, 23 stycznia 2019, godz. 14:51
ostatnia zmiana: 
środa, 06 lutego 2019, godz. 10:13 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
54 918 788

Stopka