Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 5962/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 listopada 2006r.

w sprawie : zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Gminy Płock pod wykonywanie liniowych instalacji podziemnych w roku 2007.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz. 128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708) Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Udostępnianie gruntów gminnych pod realizację liniowych instalacji podziemnych odbywać się będzie na podstawie umów sporządzonych wg. zasad określonych w § 2- § 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się następujący sposób określania minimalnych opłat z tytułu zajęcia gruntów gminy Płock poza liniami rozgraniczającymi ulic pod budowę liniowych instalacji podziemnych w 2007 roku:
1) W uzasadnionych przypadkach należy zlecić rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie operatu z oszacowaniem ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości.
2) Opłata z tytułu zajęcia gruntów gminy Płock składać się będzie z następujących składników:
a/ opłaty z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości ustalonej na podstawie opinii rzeczoznawcy.
b/ kosztu wykonania opinii rzeczoznawcy.
c/ opłaty z tytułu dzierżawy gruntu w okresie realizacji inwestycji.
d/ opłaty z tytułu wybudowania urządzenia podziemnego.

§ 3

1. Opłaty o których mowa w §2 pkt 2c naliczane będą za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy w pełnej wysokości stawki to jest - 3,52 zł/mb/m-c.
2. Opłaty o których mowa w §2 pkt 2d naliczane będą w wysokości - 23,30 zł/mb.

§ 4

Ustala się dwie strefy oraz współczynniki korygujące opłaty dla tych stref:
1. Strefa pierwsza - tereny będące w granicach miasta Płocka do dnia 31 grudnia 1996 roku
Współczynnik - 1,00
2. Strefa druga - tereny przyłączone do miasta Płocka od dnia 01.01.1997 roku to jest: Góry, Ciechomice, Ciechomice Nowe, Longinus, Dolne Budy i Tokary Rąbierz
Współczynnik - 0,70

§ 5

Do opłat wymienionych w § 3 będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

W poszczególnych uzasadnionych wypadkach Prezydent może odstąpić od stosowania stawek przyjętych w zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną dla danej nieruchomości.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 5962/06 z dnia 14 listopada 2006r.
data publikacji: 
środa, 22 listopada 2006, godz. 12:13
ostatnia zmiana: 
środa, 22 listopada 2006, godz. 12:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 980

Stopka