Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 413/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA  21 marca 2007 r.

w sprawie zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.Nr 236, poz.1990 ze zmianami Dz.U.04.271.2686 § 1, Dz.U.05.186.1554 § 1, Dz.U.06.227.1661 §1) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku zarządzam co następuje:

§ 1
1.Ustala się zasady używania przez pracownika do przejazdu w podróży służbowej samochodu nie będącego własnością pracodawcy. 
2.Ustala się stawkę za 1 km przebiegu samochodu, o którym mowa w § 1 ust.1  wynoszącą 0,28 zł dla wszystkich rodzajów pojazdów niezależnie od pojemności silnika.
 
§ 2
1.Pracownik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie limitu kilometrów na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością pracodawcy.
2.Wniosek, którego wzór stanowi załącznik do zarządzania, pracownik składa do Sekretarza Miasta Płocka w celu akceptacji.
3.Zwrot kosztów przejazdu następuje po powrocie pracownika z podróży służbowej.
4.Podstawę do zwrotu kosztów stanowi polecenie wyjazdu służbowego.
 
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 921/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.11.2003 r.  w sprawie zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy  
oraz  zarządzenie zmieniające  nr 4037/05 w sprawie zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy.  

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka .
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 413/07 z dnia 21 marca 2007r.
data publikacji: 
piątek, 23 marca 2007, godz. 09:33
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 marca 2007, godz. 09:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 982

Stopka