Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 25/2012


Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Kierowanie Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie zadań wynikających  z  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka.
2. Kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań Wydziału.
3. Planowanie zadań Wydziału.

 


Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. dobry stan zdrowia poparty zaświadczeniem lekarskim
6. koncepcja funkcjonowania komórki organizacyjnej
7. znajomość obsługi komputera - poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu
8. staż pracy co najmniej 5 lat, w tym minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego z zakresu zamówień publicznych na stanowisku kierowniczym
Do stażu pracy wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez okres co najmniej 3 lat,
9. wykształcenie wyższe
10. umiejętność badań wiarygodności finansowej podmiotów, oceny sprawozdań finansowych oraz weryfikacji kosztorysów ofertowych – poparte stosownymi dokumentami lub oświadczeniem
11. znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – poparte stosownymi dokumentami lub oświadczeniem

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458 ze zm.),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
- z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.),
- 4. z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wypis z KRS lub wydruk ze strony internetowej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6. koncepcję funkcjonowania komórki organizacyjnej
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne wystawione po dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia
8. oświadczenie kandydata o niekaralności*
9. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  (na kwestionariuszu osobowym)
10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
11. inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego


Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych  - ogłoszenie  Nr 25/2012  na adres:
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacji i Procesów Pracy 
Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich
Zespół Zasobów Ludzkich
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  6 lipca 2012 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać za pokwitowaniem z Zespole Zasobów Ludzkich, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.
Zgodnie z treścią art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku Stary Rynek 1 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu.
Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
data publikacji: 
wtorek, 26 czerwca 2012, godz. 10:51
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 czerwca 2012, godz. 10:51 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
65 000 415

Stopka