Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 421/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 marca 2007r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ,,ARS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

2.Źródłem finansowania wkładu pieniężnego określonego w ust. 1 będą środki zabezpieczone w budżecie miasta Płocka na 2007 rok: dział 700, rozdział 70095, § 6010, zadanie Nr 121/ONW/I/G – Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 421/07 z dnia 23 marca 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 11:37
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 11:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 560

Stopka