Straż Miejska
Archiwum - Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"DOSTAWA PALIW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU
NA 2009 ROK"

Zamawiający - Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku, 09-407 Płock,
ul. Otolińska 10, tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 02.01.2009r. do 31.12.2009r.
Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ:
www.straz.bip.ump.pl
Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 23121100-2, CPV: 23111200-0, CPV: 23210000-2.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Dostawa paliw dla Straży Miejskiej w Płocku na 2009 rok,

  Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania tj.:
  1. Zadanie Nr 1
   • dostawa oleju napędowego w ilości - 17000 litrów,
   • dostawa benzyny bezołowiowej w ilości - 3000 litrów
  2. Zadanie Nr 2
    dostawa gazu płynnego Propan Butan w ilości - 6000 litrów

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzoną działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej oraz posiadają koncesję udzieloną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
 • warunek określony w pkt 1, spełnia każdy z Wykonawców,
 • warunek określony w pkt 2, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt 3, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt 4, spełnia każdy z Wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie,"spełnia/ nie spełnia", na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ.

Wadium
W postępowaniu przetargowym nie wymaga się wadium.

Miejsce i termin składania ofert
Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 do dnia 24 grudnia 2008 roku do godz. 09.30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 dnia 24 grudnia 2008 roku o godz. 10.00 (sala nr 9).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 1. Dla Zadania nr 1 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  cena - 100 % wyrażona w PLN
  tj.:
  • Cena jednostkowa brutto oleju napędowego po udzielonym rabacie - waga kryterium 85%,
  • Cena jednostkowa brutto benzyny bezołowiowej PB 95 po udzielonym rabacie - waga kryterium 15%.


  Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg. wzoru:
  Cena = ON + BB

  gdzie:
  ON - olej napędowy,
  BB - benzyna bezołowiowa PB 95,

  ON = Cena najniższa spośród ofert / Cena oferty ocenianej x 85 % x 100 = .......... pkt.

  BB = Cena najniższa spośród ofert / Cena oferty ocenianej x 15 % x 100 = .......... pkt.

 2. Dla Zadania nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  cena - 100 % wyrażona w PLN
  tj.:
  • Cena jednostkowa brutto gazu płynnego Propan Butan po udzielonym rabacie - waga kryterium 100%


Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg. wzoru:
Cena = GP

gdzie:
GP - gaz płynny Propan Butan.

GP = Cena najniższa spośród ofert / Cena oferty ocenianej x 100 % x 100 = .......... pkt.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta na poszczególne zadania nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą wartość punktową według wskazanych wzorów "Cena".

Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą wartość punktową, według wskazanego wzoru "Cena", Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Termin związania ofertą: wynosi 30 dni.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
W zakresie SIWZ i przedmiotu zamówienia - Andrzej Borucki - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego tel. (0-24) 364-70-36

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 grudnia 2008 roku.


Komendant
Straży Miejskiej w PłockuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy


drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2
data publikacji: 
środa, 17 grudnia 2008, godz. 15:04
ostatnia zmiana: 
środa, 17 grudnia 2008, godz. 16:46 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
66 491 061