Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 574/07
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08.05. 2007r.

Działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Płocka
z siedzibą w Płocku pl. Stary Rynek 1
ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert
na wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie
profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Przedmiot konkursu obejmuje:
zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie - bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Płocka, mieszczących się w grupie podwyższonego ryzyka. Realizacja świadczeń musi odbywać się w siedzibie świadczeniodawcy znajdującej się na jednym z wymienionych osiedli: Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki;

populacja objęta programem – mieszkańcy miasta Płocka w wieku 65 lat i więcej; 
ilość świadczeń przewidziana do realizacji – 400 szczepień;

Okres realizacji zamówienia       :  wrzesień – listopad 2007r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń :  wrzesień 2007r.
Czas, na który może być zawarta umowa :  do dnia 30 listopada 2007r.
 
Podmioty, które mogą brać udział w konkursie (zgodnie z art. 5 ust. 41 w/w ustawy):
a)zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
b)osoba fizyczna inna niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
c)jednostka budżetowa tworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Sprawiedliwości, posiadająca w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 50a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.),
d)podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.

Formularze oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu  można otrzymać w:
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3  II piętro, pokój nr 250
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30  -  15.30
w środy w godzinach   9.30  -  17.30   
lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka

Oferty należy składać w:
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3  II piętro, pokój nr 250
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30  -  15.30
w środy w godzinach   9.30  -  17.30   
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11.06.2007r. godz. 15.30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2007r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, pok. nr 18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14. dni licząc od terminu określonego dla złożenia ofert.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia do Prezydenta Miasta Płocka umotywowanego protestu, w ciągu 7. dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.

Prezydent Miasta Płocka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 574/07
data publikacji: 
czwartek, 10 maja 2007, godz. 12:25
ostatnia zmiana: 
czwartek, 10 maja 2007, godz. 12:25 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 981

Stopka