Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu
Wykaz spraw - co i jak załatwić
 
  

  wyszukiwanie
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ TECHNICZNĄ NA BUDOWIE ( zmiana kierownika budowy lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego )

NIEZBĘDNE FORMULARZE: zawiadomienie, oświadczenie kierownika budowy/inspektora nadzoru – druki do pobrania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Płock,  Pl. Dąbrowskiego 4 oraz na stronie internetowej

Załączone druki mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oświadczenie Kierownika budowy;
Oświadczenie Inspektora nadzoru (jeśli jest ustanowiony);
Kserokopie uprawnień budowlanych;
Aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej

Zgodnie z art. 44 Prawa budowlanego Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, Płock, Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 4

INFORMACJI UDZIELA: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, tel. 24 3671650, 24 3671651, 24 3671673 lub bezpośrednio POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  mgr inż. Zbigniew Gołębiewski tel. 24 3671652

PODSTAWA PRAWNA: art.44 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami)

"Art. 44.
1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:
   1) kierownika budowy lub robót,
   2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
   3) projektanta sprawującego nadzór autorski,
podając, od kiedy nastąpiła zmiana.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1, o przejęciu obowiązków."

GODZINY PRACY PINB w Płocku: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ TECHNICZNĄ NA BUDOWIE (zmiana kierownika budowy lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego
data publikacji: 
poniedziałek, 04 kwietnia 2011, godz. 09:16
ostatnia zmiana: 
środa, 19 lutego 2014, godz. 08:06 -> historia zmian  (5)
osoba publikująca: 
Małgorzata Jędrzejewska
ilość wyświetleń: 
8 779 094