Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik do zarządzenia Nr 1643/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2008r.

PROCEDURA
określająca zasady  przeprowadzania kontroli należących do zadań Skarbnika Miasta w  jednostkach organizacyjnych miasta Płocka.

§ 1

Procedura określa zasady przeprowadzania kontroli należących do zadań Skarbnika Miasta w  jednostkach organizacyjnych miasta Płocka w zakresie rozliczania z budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1.komórce kontroli – rozumie się przez to Oddział Budżetu Urzędu Miasta Płocka,
2.kontrolującym – rozumie się przez to pracownika komórki kontroli lub inną osobę wyznaczoną do kontroli na podstawie stosownego upoważnienia udzielanego przez Skarbnika Miasta lub w przypadku jego nieobecności  przez Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu.

§ 3

Kontrola może być prowadzona jako:
1)problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia z działalności kontrolowanej jednostki,
2)przekrojowa – dotycząca analizy wybranego zagadnienia we wszystkich lub wybranych jednostkach,
3)sprawdzająca  –  której celem jest wykonanie zaleceń i wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się jednostki kontrolowanej od ustaleń poprzednich kontroli,
4)doraźna – mająca charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.

§ 4

1.Kontrolę przeprowadza się na podstawie kwartalnych planów kontroli.
2.Plan kontroli powinien w szczególności określać:
1)nazwy jednostek kontrolowanych,
2)przewidywany termin kontroli,
3)temat kontroli.
3.   Plany kontroli sporządzane przez pracownika komórki kontrolnej zatwierdza Skarbnik Miasta.

§ 5

1.Kontrolę przeprowadza kontrolujący, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.
2.Upoważnienie uprawniające do odbycia kontroli powinno zawierać w szczególności:
1) numer i datę upoważnienia,
2) podstawę prawną dokonania kontroli,
3) nazwę kontrolowanej jednostki,
4) zakres kontroli,
5) termin przeprowadzenia kontroli.

§ 6

1.Kontrola jest przeprowadzana w jednostce kontrolowanej w czasie pracy określonym regulaminem organizacyjnym tej jednostki, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli – również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
2.Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane, w miarę potrzeby, również w siedzibie Urzędu Miasta.
3.Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskiwania przepustki.
4.Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o ochronie informacji niejawnych.

§ 7

Obowiązkiem kontrolującego jest:
1)obiektywne ustalenie stanu faktycznego i prawnego, rzetelne jego udokumentowanie oraz stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości,
2)informowanie kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych nieprawidłowościach wymagających niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających.

§ 8

Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej jest:
1)zapewnienie warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2)przedstawienie na żądanie kontrolującego dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
3)udzielenia kontrolującemu ustnych, a w razie potrzeby, na wniosek kontrolującego pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą,
4)sporządzanie uwierzytelnionych odpisów i wyciągów z dokumentów źródłowych oraz zestawień i danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

§ 9

1.Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie materiałów zebranych w toku kontroli, stanowiących dowody w postępowaniu kontrolnym.
2.Dowodami w postępowaniu kontrolnym są w szczególności: dokumenty źródłowe, dane wynikające z ewidencji księgowej i sprawozdawczości, opinie specjalistów, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

§ 10

1.Ustalenia kontroli przedstawia protokół.
2.Protokół kontroli zawiera:
1)imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego, numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia danej kontroli, termin jej realizacji oraz zakres kontroli,
2)przebieg kontroli, tj. opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
3)wnioski pokontrolne – ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w pkt. 2, opis powstałych nieprawidłowości oraz uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia,
4)spis załączników, o ile takie występują,
5)wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z datą jego doręczenia,
6)informację o prawie złożenia wyjaśnień co do ujawnionych nieprawidłowości opisanych w  protokole kontroli oraz o prawie odmowy jego podpisania z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu, wyjaśnień dotyczących przyczyn takiej odmowy,
7)w razie występowania zaleceń pokontrolnych, informację o terminie ich dostarczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej.
3.Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej, komórki kontroli oraz Skarbnika Miasta) i podpisany przez osobę (y) kontrolującą (e) przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej.
4.Kierownik oraz główny księgowy jednostki kontrolowanej (a w przypadku nieobecności któregoś z nich osoby zastępujące) są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu i jego podpisania oraz w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu, zwrócenia jego dwóch egzemplarzy do komórki kontroli.
5.Kierownik lub główny księgowy jednostki kontrolowanej (a w przypadku nieobecności któregoś z nich osoby zastępujące) mają prawo odmówić podpisania protokołu. W takim przypadku kierownik jednostki obowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwrócić dwa egzemplarze protokołu (jeden pozostaje u kierownika jednostki) wraz z pisemnymi wyjaśnieniami określającymi przyczyny tej odmowy. Wyjaśnienia te dołącza się do protokołu.
6.Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do postępowania pokontrolnego (tj. wydania zaleceń pokontrolnych).
7.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli, komórka kontroli przygotowuje zalecenia pokontrolne zmierzające do ich usunięcia, które akceptuje Prezydent Miasta (lub odpowiedni w ramach swojego zwierzchnictwa nad daną jednostką Zastępca Prezydenta) w terminie 30 dni od dnia podpisania (lub odmowy podpisania) protokołu.
8.Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych przekazuje informację o sposobie ich realizacji Prezydentowi Miasta oraz do wiadomości Skarbnikowi Miasta.
9.W przypadku kontroli przekrojowej, obejmującej swoim zakresem więcej niż jedną jednostkę, protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla komórki kontrolnej i Skarbnika Miasta, natomiast kierownicy jednostek objętych kontrolą zostają poinformowani pisemnie o wnioskach wynikających z kontroli oraz o możliwości zapoznania się z treścią protokołu w komórce kontrolnej.
10.Protokół, o którym mowa w ust. 9, podpisuje tylko osoba kontrolująca.

§ 11

1.Jeżeli w wyniku postępowania kontrolnego zostanie ujawnione popełnienie czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontrolujący sporządza projekt zawiadomienia do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych i przekazuje je wraz z zebranymi materiałami dowodowymi za pośrednictwem Skarbnika do akceptacji Prezydentowi.
2.Jeżeli zebrane w toku kontroli materiały uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu osoba kontrolująca sporządza projekt zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i przekazuje je wraz z zebranymi materiałami dowodowymi za pośrednictwem Skarbnika – Prezydentowi.
3.O zawiadomieniach, o których mowa w ust. 1 i 2, kontrolujący informuje kierownika jednostki kontrolowanej.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik do zarządzenia Nr 1643/08
data publikacji: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 11:16
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 11:16 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 537

Stopka