Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych.  OTP - 05.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego 

(druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: Wypełniony formularz  wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I-VII oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga:
Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na przejazd pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres : miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenia wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary i masę lub nacisk osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI.

Parametry pojazdu nienormatywnego oraz drogi po których mogą się poruszać.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 

1.

Cennik

2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka: PKO BP SA II Oddział w Płocku nr: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 – opłata skarbowa lub w kasie Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pok. 132, ul. Zduńska 3. Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Zezwolenie kategorii II i III wydaje się w terminie 3 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku.

Zezwolenie kategorii I i VII wydaje się w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku (ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8, 09-400 Płock.

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW: Drogą pocztową lub osobiście w Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09- 400 Płock, pok. D-1, parter (ul. Zduńska 3).

Uwaga: Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 32, ul. Zduńska 3, pok. D-1, parter.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  (Dz.U. poz. 764 );  
3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140 ze  zm.);
4. art.64, 64a, 64b, 64c, 64d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.);
5. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia ma przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. poz. 366).

Uwaga:

Procedura dotyczy pojazdu nienormatywnego czyli pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach.
Procedura nie dotyczy:
1. autobusu – w zakresie nacisków osi;
2. pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1190 ze zm.);
3. pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
4. pojazdu zarządu drogi;
5. pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.  

GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.  

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
data publikacji: 
czwartek, 19 marca 2015, godz. 10:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:53 -> historia zmian  (27)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 906

Stopka