Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2004/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 maja 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za rok obrotowy 2007.


Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 Nr 63, poz. 393) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz nr 1638/08 z dnia 20 lutego 2008 r. zarządza się, co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za rok obrotowy 2007, obejmujące:
1)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 580.976,18 zł.,
2)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w kwocie: 42.207,74 zł.

§ 2.
Stratę netto za 2007 rok w kwocie: 42.207,74 zł. pokrywa się poprzez zmniejszenie funduszu instytucji kultury w roku 2008.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2004/08 z dnia 20 maja 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 531

Stopka