Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                                    w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

                                       ul. Bielska 9/11,   09 – 400  Płock

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Specjalista ds. informacji publicznej 

 

Zakres wykonywanych zadań:

1)   przygotowywanie kampanii informacyjnych,

2)   redagowanie strony internetowej,

3)   przygotowywanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych,

4)   organizacja szkoleń,

5)   współdziałanie z wydziałami Urzędu Miasta Płocka i innymi instytucjami w zakresie przygotowywania

      informacji.

 

Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe, 

2)    znajomość przepisów w zakresie prawa prasowego, prawa samorządowego, dostępu do informacji

publicznej,

3)    umiejętność redagowania tekstów i komunikatów medialnych,

4)    umiejętność wystąpień publicznych,

5)    umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy,

6)    staż pracy – minimum 4 lata,

7)    doświadczenie – udokumentowane minimum 4 lata pracy w wykonywaniu zadań z zakresu j.w.

8)    posiadanie obywatelstwa polskiego.

 

Wymagania dodatkowe:

1)    komunikatywność, samodzielność, dokładność, kreatywność, odpowiedzialność,

2)    umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft

       Office (Word, Excel, Power Point),  programy graficzne – Corel Draw.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)    życiorys ( CV ),

2)    list motywacyjny,

3)    kwestionariusz osobowy,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

6)    kserokopie świadectw pracy, 

7)    oświadczenie kandydata o niekaralności,

8)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych, 

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalista ds. informacji publicznej”, na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock 

lub dostarczyć do sekretariatu  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2011r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STANOWISKO URZĘDNICZE: Specjalista ds. informacji publicznej
data publikacji: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 09:56
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 09:56 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 016