Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

  

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

Starszy referent ds. księgowości (1 etat)

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

 

1. Ewidencja księgowa na kontach syntetycznych i analitycznych, wpłat i należności związanych z parkowaniem w Strefie Płatnego Parkowania,

2. Ewidencja środków trwałych w ujęciu syntetycznym,

3.  Bieżąca kontrola poprawności dokonanych zapisów księgowych, analiza zgodności obrotów i sald poszczególnych kont analitycznych z obrotami i saldami odpowiednich kont syntetycznych, uzgadnianie prawidłowości sald, wyjaśnianie spraw spornych,

4. Współpraca z pracownikami MZD oraz pracownikami Biura Strefy Płatnego Parkowania w zakresie spraw związanych z opłatami za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłatą dodatkową, uzgadnianie wpłat,

5. Wystawianie tytułów wykonawczych dla osób, które nie uiściły opłat dodatkowych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania,

6. Prowadzenie rejestru wystawionych tytułów wykonawczych,

7. Terminowe sporządzanie danych do miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych,  sprawozdań w zakresie operacji finansowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz sporządzanie projektów pism, przygotowywanie zestawień, analiz i bieżących   informacji   z   zakresu   zajmowanego stanowiska pracy,

8. Dokonywanie inwentaryzacji zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

1.  Obywatelstwo polskie,

2.  Nieposzlakowana opinia,

3.  Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4.  Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe - poparta oświadczeniem kandydata,

5.  Wykształcenie wyższe - preferowaneo kierunku: ekonomia,  finanse i rachunkowość,

6. Znajomość obsługi komputera, systemu Windows i pakietu  Microsoft Office- poparta oświadczeniem kandydata.


Wymagania dodatkowe:

 

1. Znajomość  ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.   poz. 1202 ze zm.),

-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
-  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, m.in. Rozporządzenia Ministra Finansów  dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U z 2015 r. poz. 1542),

- z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

- z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2016r. poz. 599) oraz aktów wykonawczych do ustawy, m. in. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,

-  z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613),

2. Samodzielność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

Praca w budynku przy ul. Bielskiej 9/11. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z obsługą komputera.

 

Stanowisko pracy znajduje się w budynku na II piętrze, bez podjazdu. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( na kwestionariuszu osobowym),

9. Inne oświadczenia/ zaświadczenia/ kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Starszy referent ds. księgowości ”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać ( I piętro, pokój nr 114).

 

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej MZD – BIP (ogłoszenia o naborze).
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy referent ds. księgowości (1 etat)
data publikacji: 
piątek, 17 czerwca 2016, godz. 10:40
ostatnia zmiana: 
środa, 21 września 2016, godz. 14:13 -> historia zmian  (3)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
2 440