Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Powszechny Spis Rolny 2020
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Prezydent Miasta Płocka
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy - Miasto Płock.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
• być osobą pełnoletnią,
• zamieszkiwać na terenie Gminy - Miasto Płock,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
• zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
• jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
• przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID - 19;
• zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe.
5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
• Zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem na rachmistrza terenowego (zał. nr 1 - do pobrania);
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. nr 2 - do pobrania);
• Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 - do pobrania).

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismoogolne
lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.”.

7. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne
nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta Płocka.

Adres do doręczeń: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock


8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Aneta Stępniewska, tel. 24 367-15-09

 

Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego
/-/ Krzysztof Krakowski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
data publikacji: 
środa, 17 czerwca 2020, godz. 10:37
ostatnia zmiana: 
środa, 17 czerwca 2020, godz. 10:49 -> historia zmian  (5)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
820

Stopka